بررسی تاثیر پودر شاهدانه واریته اصفهان بر الگوی لیپید سرم موش صحرایی نر

بررسی تاثیر پودر شاهدانه واریته اصفهان بر الگوی لیپید سرم موش صحرایی نر

بررسی تاثیر پودر شاهدانه واریته اصفهان بر الگوی لیپید سرم موش صحرایی نر

شاهدانه گیاهی تغذیه ای و مخدر است.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
0 نظر

● مقدمه:

 

شاهدانه گیاهی تغذیه ای و مخدر است. دانه کامل گیاه تقریبا حاوی 3 درصد اسید چرب اشباع و 28 درصد اسید چرب غیر اشباع است. این مطالعه با هدف بررسی اثر تغذیه با شاهدانه بر پروفایل لیپید سرم خون موش صحرایی انجام شد.

● مواد و روش ها:

پس از دوره انطباق در صبح روز اول مطالعه تغذیه حیوانات متوقف شد و پس از 14 ساعت گرسنگی حیوانات با ترکیب زایلازین/کتامین بیهوش شدند و 2 میلی لیتر خون از قلب آن ها گرفته شد. موش ها علاوه بر دسترسی آزاد به غذای معمولی پلت (AIN-93M تعدیل شده) روزانه با 5g/Kg از محلول پودر شاهدانه 40 درصد به وسیله گاواژ به مدت 30 روز تغذیه شدند و در روز آخر مطالعه مثل روز نخست از آن ها خونگیری شد. متغیر های لیپیدی با روش های آنزیمی- کالریمتری اندازه گیری شد.

● یافته ها:

علی رغم وجود اسید های چرب ضروری (w3,w6) که به مقدار زیاد در شاهدانه وجود دارد، تغذیه کوتاه مدت با مکمل شاهدانه در موش صحرایی پروفایل لیپید را بهبود نبخشید. تری گلسیرید، کلسترول تام و LDL-C ناشتا افزایش یافت. میزان HDL-C کاهش یافت در واقع هیچ یک از تغییرهای فوق معنی دار (P<0.05) نبود.

● نتیجه گیری:

واریته اصفهانی گیاه شاهدانه دارای مقادیر زیادی از ترکیبات مخدره مانند تتراهیدروکانابینول ها (THCs) است که پروفایل لیپید را تعدیل نمی کند. به نظر می رسد که در صورت مصرف طولانی مدت، شاهدانه اصفهان منجر به اختلال لیپیدی خون می شود.

بررسی تاثیر پودر شاهدانه واریته اصفهان بر الگوی لیپید سرم موش صحرایی نر tasire poodre shahdane pdf 268 KB application pdf
حیات غیبی حسین اسحاق کریمی معصومه یوسفی
پایگاه اطلاعات علمی www sid ir

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر