بررسی تاثیر ایزوترتینویین خوراکی بر سطح سرمی متابولیت های ویتامین D، کلسیم، فسفر و پاراتورمون و تغییرات رادیوگرافیک استخوانی در بیماران مبتلا...

بررسی تاثیر ایزوترتینویین خوراکی بر سطح سرمی متابولیت های ویتامین D، کلسیم، فسفر و پاراتورمون و تغییرات رادیوگرافیک استخوانی در بیماران مبتلا...

بررسی تاثیر ایزوترتینویین خوراکی بر سطح سرمی متابولیت های ویتامین D، کلسیم، فسفر و پاراتورمون و تغییرات رادیوگرافیک استخوانی در بیماران مبتلا...

آکنه ولگاریس یک بیماری شایع پوستی بوده ....
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
0 نظر

● سابقه و هدف:

 

آکنه ولگاریس یک بیماری شایع پوستی بوده و مصرف ایزوترتینویین خوراکی جهت درمان آن می تواند با عوارض اسکلتال از قبیل دردهای استخوانی ماهیچه ای و مفصلی و از سوی دیگر با تغییرات سرمی در متابولیت های ویتامین D، کلسیم، فسفر و پاراتورمون همراه باشد. هدف از این مطالعه بررسی تغییرات سرمی متابولیت های ویتامین D، کلسیم، فسفر، پاراتورمون و همچنین تغییرات رادیوگرافیک استخوانی قبل و بعد از درمان با ایزوترتینویین خوراکی است و این که این تغییرات به چه میزان بوده و آیا از لحاظ آماری معنی دار است یا خیر.

● مواد و روش ها:

این مطالعه یک کارآزمایی بالینی از نوع قبل و بعد درمان می باشد. تعداد 30 بیمار مبتلا به آکنه ندولوکیستیک وارد مطالعه شدند قبل و بعد از درمان با روشی مشابه متابولیت های سرمی ویتامین D (1 و 25 دی هیدروکسی ویتامین D و 25 هیدروکسی ویتامین D) کلسیم، فسفر و پاراتورمون اندازه گیری شد. جهت بررسی تغییرات استخوانی هم کلیشه رادیوگرافی لترال توراسیک قبل و بعد از درمان از تمام بیماران گرفته شد.

● یافته ها:

مقادیر 1 و 25 دی هیدروکسی ویتامین D، 25 هیدروکسی ویتامین D، کلسیم، فسفر و پاراتورمون با آزمون آماری (مک نمار) مورد آنالیز آماری قرار گرفت. مقادیر همگی شاخص های سرمی فوق قبل و بعد از درمان از لحاظ آماری معنی دار نبود. بررسی های رادیوگرافیک قبل و بعد از درمان هیچ کدام تغییرات قابل مشاهده ای نداشتند.

● نتیجه گیری:

مطالعه ما نشان داد که مصرف ایزوترتینویین خوراکی در مبتلایان به آکنه ندولوکیستیک منجر به تغییرات سرمی در متابولیت های ویتامین D، کلسیم، فسفر و پاراتورمون و نیز تغییرات رادیوگرافیک نمی گردد که این یافته ها بر له و علیه یک سری مطالعات انجام شده در این زمینه می باشد. پیشنهاد می شود که در آینده با انجام مطالعات وسیع تر بتوان به بررسی تغییرات سرمی و استخوانی ناشی از ایزوترتینویین در مبتلایان به آکنه پرداخت و با اصلاح این تغییرات از ایجاد عوارض احتمالی پیشگیری نمود.

بررسی تاثیر ایزوترتینویین خوراکی بر سطح سرمی متابولیت های ویتامین D کلسیم فسفر و پاراتورمون و تغییرات رادیوگرافیک استخوانی در بیماران مبتلا به آکنه ندولوکیستیک barresie tasire isotertinoienoein pdf 100 KB application pdf
حمیده مروج فرشچی فریبا قلم کارپور مریم یوسفی زهره تهرانچی نیا حمیدرضا حقیقت خواه ناهید محتشم
پایگاه اطلاعات علمی www sid ir

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر