اثر غلظت های مختلف کلرور سدیم در آب خوراکی رت های حامله و تاثیر آن بر فشار خون دوران بلوغ نوزادان آنها

اثر غلظت های مختلف کلرور سدیم در آب خوراکی رت های حامله و تاثیر آن بر فشار خون دوران بلوغ نوزادان آنها

اثر غلظت های مختلف کلرور سدیم در آب خوراکی رت های حامله و تاثیر آن بر فشار خون دوران بلوغ نوزادان آنها

ارتباطی بین سوء تغذیه در دوران قبل ازتولد و هیپرتانسیون در جوامع انسانی اخیرا مطرح شده است.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
0 نظر

ارتباطی بین سوء تغذیه در دوران قبل ازتولد و هیپرتانسیون در جوامع انسانی اخیرا مطرح شده است. مدل های سوء تغذیه در دوران قبل از تولد در رت؛ حمایت قاطعی از این تیوری بر پایه اندازه گیری فشار خون رت از طریق کاف دمی فراهم نموده است. همچنین الکترولیت مصرفی مادری دردوران زندگی قبل از تولد ممکن است هومیوستاز مایعات بدن که بطور ژنتیکی افراد را دربلوغ حساس نماید تغییر دهد.

 

لذا به منظور بررسی تاثیر آتی غلظت های مختلف کلرور سدیم، شش غلظت 0.5، 1، 1.4، 1.6، 1.8 و 2 درصد از کلرور سدیم را تهیه نموده و در طی دوران حاملگی و شیردهی، این غلظت های خاص از نمک خوراکی درآب مصرفی را در اختیار رت های ماده قرار دادیم. یک گروه از آب مقطر و یک گروه ازآب شرب اصفهان به عنوان منبع آب شرب استفاده نمودند. در تمام مدت انجام آزمون، جیره غذایی مورد استفاده رت ها حاوی 2 درصد نمک بود. بعد از آنکه رت ها از شیر گرفته شدند نوزادان تمامی گروه ها درتمام مدت دوره پرورش از جیره غذایی فوق الذکر و آب شرب اصفهان به عنوان آب مصرفی استفاده می نمودند.

در پایان دوره پرورش، در سه ماهگی وزن رت های حاصل از هر گروه را اندازه گیری نمودیم و سپس به طریقه مستقیم میزان فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در 20 رت حاصل از مادرانی که ازغلظت های مختلف تغذیه می نمودند اندازه گیری نمودیم. فشار خون سیستولیک و دیاستولیک رتهای حاصل ازمادرانی که از غلظت های 0.5 و 1 درصد استفاده می نمودند کاهشی را نشان می داد. وزن رت های این گروه نیز نسبت به گروه هایی که ازمحلول های نمکی غلیظ تر استفاده می نمودند بیشتر و فشار خون سیستولیک و دیاستولیک رت های حاصل از این مادران نیز کمتر بود.

تغذیه با مقادیر کافی سدیم سبب رشد طبیعی جنین و کاهش فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در دوران بلوغ را به همراه دارد. تغذیه مادر با مقادیر زیاد سدیم در دوران حاملگی سبب کاهش در رشد و کاهش وزن هنگام تولد می گردد که ضعف در رشد در دوره های بعدی زندگی نیز جبران نمی گردد علاوه بر اینکه کاهش وزن با افزایش فشار خون دوران بلوغ نیز همراه است.

اثر غلظت های مختلف کلرور سدیم در آب خوراکی رت های حامله و تاثیر آن بر فشار خون دوران بلوغ نوزادان آنها asare ghelzat haye mokhtalef pdf 486 KB application pdf
فریدون حیدرپور احمد رستمی جلال درخشنده احمد سبحان مهران یوسفی
پایگاه اطلاعات علمی www sid ir

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر