اثر منگنز بر انتقال اسید اولییک در آنتروسیت ها

اثر منگنز بر انتقال اسید اولییک در آنتروسیت ها

جذب مواد مغذی از طریق آنتروسیت ها تحت تاثیر بسیاری از مواد و عناصر فلزی قرار می گیرد.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
0 نظر

● زمینه و اهداف:

 

جذب مواد مغذی از طریق آنتروسیت ها تحت تاثیر بسیاری از مواد و عناصر فلزی قرار می گیرد. این مواد اغلب با مکانیسم های حامل تداخل می کنند و بر متابولیسم کلی بدن اثر می گذارند. در این مطالعه اثر منگنز بر جذب اسید اولییک در آنتروسیت های موش بررسی شد.

● روش بررسی:

EGS تهیه شده از روده موش در محلول انکوباسیون حاوی اسید اولییک در شرایط مختلف از نظر دما و غلظت قرار داده شد و سپس اسید اولییک داخل EGS به روش اسپکتروفتومتری اندازه گیری شد.

● یافته ها:

نتایج نشان داد که افزایش غلظت منگنز در محلول انکوباسیون باعث کاهش جذب اسید اولییک می شود که این کاهش به غلظت منگنز در محلول انکوباسیون بستگی دارد. حذف Na+ از محیط آزمایش باعث کاهش شدید در جذب می شود.

● نتیجه گیری:

نتایج نشان می دهد که جذب اسید اولییک وابسته به Na+ است و منگنز از طریق تداخل با این یون باعث کاهش جذب می شود. این یون نیز به صورت وابسته به دوز بر انتقال اسید چرب تاثیر می گذارد و موجب مهار این فرآیند می شود.

اثر منگنز بر انتقال اسید اولییک در آنتروسیت ها asare manganez pdf 181 KB application pdf
محسن آنی سیدعلی اصغر مشتاقی حشمت اله اروجی کیهان قطره سامانی
پایگاه اطلاعات علمی

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر