مقایسه اثر عصاره آبی تخم شوید با لواستاتین در کاهش لیپیدها و لیپوپروتیین های خون در موش بزرگ آزمایشگاهی

مقایسه اثر عصاره آبی تخم شوید با لواستاتین در کاهش لیپیدها و لیپوپروتیین های خون در موش بزرگ آزمایشگاهی

مقایسه اثر عصاره آبی تخم شوید با لواستاتین در کاهش لیپیدها و لیپوپروتیین های خون در موش بزرگ آزمایشگاهی

اختلال چربی های خون از مهم ترین فاکتورهای خطرناک در ایجاد آترواسکلروز شریان های کرونر قلب هستند.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
0 نظر

● مقدمه:

 

اختلال چربی های خون از مهم ترین فاکتورهای خطرناک در ایجاد آترواسکلروز شریان های کرونر قلب هستند. داروی لواستاتین ماده قوی برای جلوگیری از فعالیت آنزیم HMG-CoA ردوکتاز می باشد که غلظت کلسترول در LDL و VLDL را کاهش می دهد. گیاه شوید نیز موجب کاهش چربی های خون می شود گیاه علفی و معطر با نام علمی(Anethum graveolens.L) و اجزای اصلی شوید کاروون، فلاندرنن، لیمونن و تانن می باشد که دارای فرمول مولکولی حلقوی می باشد و به عنوان یک مهار کننده چربی ها عمل می کند. هدف از انجام این مطالعه مقایسه اثر داروی شیمیایی لواستاتین و عصاره آبی تخم شوید بر سطوح لیپیدهای پلاسمای خون است.

● روش بررسی:

این پژوهش از نوع تجربی که 32 رات نر از نژاد ویستار با وزن 30 250 گرم وارد مطالعه شد و رات ها در دمای 1 23 درجه سانتی گراد نگهداری و به 4 گروه 8 تایی تقسیم شدند. به گروه 1و 2 به ترتیب رژیم عادی و پرکلسترول و به گروه های 3و4 به ترتیب رژیم پرکلسترول به همراه لواستاتین و عصاره آبی تخم شوید به مدت 3 هفته داده شد سپس از گروه های فوق خون گیری به عمل آمد و سطح پلاسمایی لیپیدهای حیوان به روش دستی اندازه گیری گردید.

● نتایج:

نتایج مطالعه نشان می دهد که عصاره آبی تخم شوید و لواستاتین هر کدام به تنهایی سطح پلاسمایی کلسترول، تری گلیسیرید، TG/HDL, LDL/HDL, LDL را نسبت به گروه پر چرب به طور معنی داری کاهش داده است درمورد گروه عصاره آبی تخم شوید میزان سطح پلاسمای سطح کلسترول و LDL خون موش ها از گروه لواستاتین به طور معنی داری کاهش بیشتری را نشان داده است (P<0.001) اما در مورد، TG/HDL, LDL/HDL, TG اختلاف بین دو گروه مشاهده نشد در مورد HDL هر دو افزایش معنی داری نسبت به گروه پرچرب را نشان داده (P<0.001)که این افزایش در مورد لواستاتین تاثیر بیشتری داشته است.

● نتیجه گیری:

یافته های به دست آمده از عصاره آبی تخم شوید نشان می دهد که این گیاه بر روی لیپیدهای پلاسما موثر بوده و در مورد کلسترول و LDL تاثیر بیشتری نسبت به داروی لواستاتین داشته است.

مقایسه اثر عصاره آبی تخم شوید با لواستاتین در کاهش لیپیدها و لیپوپروتیین های خون در موش بزرگ آزمایشگاهی moghayese asare osare abi pdf 231 KB application pdf
علی رفعتی سیما مرادی منصور اسماعیلی دهج علی جلالی بمان پریچهر یغمایی
پایگاه اطلاعات علمی www sid ir

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر