مقایسه اثر درمانی مفنامیک اسید با مفنامیک اسید و روغن ماهی در کاهش شدت درد در دیس منوره اولیه

مقایسه اثر درمانی مفنامیک اسید با مفنامیک اسید و روغن ماهی در کاهش شدت درد در دیس منوره اولیه

مقایسه اثر درمانی مفنامیک اسید با مفنامیک اسید و روغن ماهی در کاهش شدت درد در دیس منوره اولیه

این مطالعه با هدف مقایسه اثر درمانی مفنامیک اسید با مفنامیک اسید و روغن ماهی در کاهش شدت درد در دیس منوره اولیه صورت گرفت.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
0 نظر

● مقدمه:

 

دیس منوره یک اختلال شایع ژینکولوژیک است که حداقل نیمی از زنان در خلال دوره باروری خود آن را تجربه می کنند. مهمترین علت ایجاد دیس منوره افزایش تولید پروستاگلندین ها و نقش آنها در بروز درد می باشد.

● هدف:

این مطالعه با هدف مقایسه اثر درمانی مفنامیک اسید با مفنامیک اسید و روغن ماهی در کاهش شدت درد در دیس منوره اولیه صورت گرفت.

● مواد و روش ها:

این مطالعه به شکل کارآزمایی متقاطع دو سوکور طراحی شد. 60 زن مبتلا بـه دیـس منـوره اولیـه مراجعـه کننـده بـه درمـانگـاه بیمارستان قدس زاهدان به صورت غیرتصادفی آسان انتخاب و به صورت یک در میان به دو گروه 1 و 2 تقسیم شدند. گروه اول ابتدا 2 ماه پرل روغن ماهی و مفنامیک اسید دریافت کردند، سپس 2 ماه هیچ درمانی دریافت نکردند و متعاقبا 2 ماه از دارونمای مشابه و مفنامیک اسید با همان دوز قبلی استفاده کردند. گروه دوم همین رژیم درمانی را به صورت برعکس دریافت کردند. از معیار آنالوگ دیداری جهت ارزیابی پاسخ به درمان استفاده شد.

● نتایج:

نتایج نشان داد که اختلاف آماری معنی داری بین اثر دو روش درمانی تجویز مفنامیک اسید و روغن ماهی با مفنامیک اسید و دارونما در کاهش شدت درد، به نفع به کارگیری مفنامیک اسید و روغن ماهی وجود دارد .(P<0.001)

● نتیجه گیری:

بنابراین، با توجه به این مطالعه می توان در موارد عدم پاسخ بیماران مبتلا به دیس منوره اولیه به داروهای ضد التهابی غیر استروییدی به جای افزایش دوز دارو و یا تجویز قرص ضد بارداری خوارکی از ترکیب مفامیک اسید و روغن ماهی استفاده کرد.

مقایسه اثر درمانی مفنامیک اسید با مفنامیک اسید و روغن ماهی در کاهش شدت درد در دیس منوره اولیه moghayese asare darmai mefenamik asid pdf 130 KB application pdf
مینو یغمایی عبدالوهاب مرادی رضا حسینی
پایگاه اطلاعات علمی www sid ir

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر