بررسی وضعیت داروها در بیماران مراجعه کننده به بخش تشخیص بیماری های دهان و دندان دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی در سال تحصیلی 81-1380

بررسی وضعیت داروها در بیماران مراجعه کننده به بخش تشخیص بیماری های دهان و دندان دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی در سال تحصیلی 81-1380

بررسی وضعیت داروها در بیماران مراجعه کننده به بخش تشخیص بیماری های دهان و دندان دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی در سال تحصیلی 81-1380

امروزه در کنار افزایش عمر متوسط افراد، بیماری های مزمن نیز زیاد شده اند. استفاده از داروهای مختلف جهت کنترل این بیماری ها می تواند موجب تداخل در امور دندانپزشکی شود.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
0 نظر

● سابقه و هدف:

 

امروزه در کنار افزایش عمر متوسط افراد، بیماری های مزمن نیز زیاد شده اند. استفاده از داروهای مختلف جهت کنترل این بیماری ها می تواند موجب تداخل در امور دندانپزشکی شود. بنابراین این تحقیق با هدف بررسی وضعیت مصرف داروهای شایع در بیماران مراجعه کننده به بخش بیماری های دهان و دندان دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی در سال تحصیلی 81-1380 صورت گرفت.

● مواد و روش ها:

این مطالعه توصیفی، اپیدمیولوژیک و مقطعی (cross sectional) بر روی 600 نفر از مراجعین به بخش تشخیص دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی صورت گرفت. نوع نمونه گیری به صورت تصادفی ساده (SRS) و جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و تکمیل آنها توسط مصاحبه گر خاص انجام گرفت. متغیرهای مورد نظر در مطالعه حاضر شامل سن، جنس و مصرف داروها بودند.

● یافته ها:

نتایج تحقیق نشان داد که از میان 600 فرد شرکت کننده درتحقیق 337 نفر (56%) زن و 263 نفر (44%) مرد بودند. کمترین افراد در محدوده سنی 75-65 سال قرار داشتند و بیشترین گروه سنی نیز شامل 35-25 سال (36%) بود. حدود 38.3% از کل جمعیت دارو مصرف می کردند که البته شیوع داروهای مصرفی به دلیل اینکه برخی افراد بیش از یک دارو مصرف می کردند به 56.3% رسید. شایع ترین داروهای مصرفی در کل جمعیت مورد مطالعه به ترتیب NASIDها، مسکن ها، آرام بخش ها، آنتی هیستامین ها و آنتی بیوتیک ها بودند. داروهای گوارشی، قلبی، فشارخون و تیرویید در رده بعدی قرار گرفتند.

● نتیجه گیری:

با توجه به مصرف بالای داروها در بیماران نیازمند به درمان های دندانپزشکی و نیز احتمال وجود تداخلات دارویی در داروهای مصرفی با داروهای بی حسی دندانپزشکی، یک دندانپزشک باید با مکانیسم عمل داروهای مختلف و اورژانس های احتمالی کاملا آشنا باشد.

بررسی وضعیت داروها در بیماران مراجعه کننده به بخش تشخیص بیماری های دهان و دندان دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی در سال تحصیلی 81 1380 barresie vaziate darooha dar bimarane moraje pdf 158 KB application pdf
مسعود یغمایی سولماز اژدری سیدامیرسعید یاوری
پایگاه اطلاعات علمی www sid ir

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر