اثر فنی تویین بر ضبط و فراخوانی حافظه در موش سفید کوچک

اثر فنی تویین بر ضبط و فراخوانی حافظه در موش سفید کوچک

فنی تویین یکی از داروهایی است که جهت درمان اپی لپسی و آریتمی قلبی مصرف می شود.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
0 نظر

● سابقه و هدف:

 

فنی تویین یکی از داروهایی است که جهت درمان اپی لپسی و آریتمی قلبی مصرف می شود. از آنجایی که ممکن است این دارو در مصرف دراز مدت سیستم های مختلف عصبی اثراتی اعمال نماید، لذا در مطالعه حاضر سعی بر آن شده که اثر این دارو بر روی حافظه در مدل حیوانی مورد بررسی قرار گیرد، تا پایه ای برای مطالعات بعدی برروی مدل انسان باشد.

● مواد و روشها:

در این مطالعه با استفاده از دستگاه اجتنابی غیر فعال، اثر دوز حاد و مزمن فنی تویین روی حافظه موشهای سفید کوچک نر و ماده (به صورت تصادفی) مورد بررسی قرار گرفت. اثر دوزهای حاد و مزمن فنی تویین بر روی حافظه از طریق مقایسه قد مگذاری حیوانات دریافت کننده فنی تویین با گروه شاهد (دریافت کننده پروپیلن گلیکول 30 درصد) و گروه کنترل (بدون درمان) مورد مطالعه قرار گرفت.

● یافته ها:

دوز حاد 125 میلی گرم به کیلوگرم فنی تویین از طریق تزریق داخل صفاقی موجب تضعیف ضبط حافظه گردیده و همچنین دوزهای مزمن 50 و 75 میل یگرم بر کیلوگرم (برای 21 روز متوالی) موجب تضعیف حافظه شد.

● نتیجه گیری:

کاربرد دوزحاد و دوز مزمن فنی تویین موجب تضعیف حافظه می گردد.

اثر فنی تویین بر ضبط و فراخوانی حافظه در موش سفید کوچک asare fenitoerin bar zabt va farakhani pdf 340 KB application pdf
اردشیر ارضی حسین رحمت
پایگاه اطلاعات علمی

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر