ارزشیابی سه فرمولاسیون دارویی (لیندین، پرمترین و کوپکس) در درمان آلودگی به پدیکولوزیس سر

ارزشیابی سه فرمولاسیون دارویی (لیندین، پرمترین و کوپکس) در درمان آلودگی به پدیکولوزیس سر

ارزشیابی سه فرمولاسیون دارویی (لیندین، پرمترین و کوپکس) در درمان آلودگی به پدیکولوزیس سر

افزایش شیوع آلودگی به شپش سر در میان دانش آموزان مدارس و روند رو به تزاید مصرف ترکیبات پدیکولوساید همراه با شواهدی در مورد شکست درمانی آنها، احتمال ایجاد مقاومت در شپش ها را مطرح می کند.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
0 نظر

● مقدمه:

 

افزایش شیوع آلودگی به شپش سر در میان دانش آموزان مدارس و روند رو به تزاید مصرف ترکیبات پدیکولوساید همراه با شواهدی در مورد شکست درمانی آنها، احتمال ایجاد مقاومت در شپش ها را مطرح می کند.

● هدف:

ارزشیابی مقایسه ای سه فرمولاسیون موجود دارویی شامپولیندین 1% ، شامپوپرمترین 1% و گرد کوپکس 0.5% و انتخاب مطلوب ترین ترکیب دارویی.

● روش اجرا:

90 نفر از دانش آموزانی که آلودگی در آنها محرز شده بود، از مدارس روستایی انتخاب و به صورت تصادفی در 3 گروه دسته بندی شدند. سپس براساس دستورالعمل درمانی مخصوص، تحت درمان مجزا و اختصاصی با داروهای مذکور قرار گرفتند. نتایج درمان پس از 24 ساعت، 1، 2 و 6 هفته به صورت بهبودی (عدم وجود شپش، نمف یا تخم) ثبت گردید.

● یافته ها:

میزان اثر بخشی در گروههای درمانی مربوط به شامپو لیندین، پرمترین و گرد کوپکس به ترتیب عبارتند از: 83.3، 100 و 100 درصد پس از 24 ساعت و 70 ، 93.3 و 90 درصد پس از یک هفته و 63.3، 90 و 76.7 درصد پس از دو هفته و 40، 83.3 و 66.7 درصد پس از شش هفته (chi-square test , p<0.05)

● نتیجه گیری:

با توجه به عوارض جانبی ترکیباتی همچون لیندین، بایستی ارزشیابی داروهای مورد استفاده و یا جانشین مورد توجه بوده و مرتبا به خصوص در فصول پاییز و زمستان که بیماری بیشتر است انجام گیرد تا از ظهور پدیده مقاومت جلوگیری شود.

ارزشیابی سه فرمولاسیون دارویی لیندین پرمترین و کوپکس در درمان آلودگی به پدیکولوزیس سر arzeshyabie 3 formulation pdf 175 KB application pdf
محمدمتولی امامی محمدعلی نیل فروش زاده محبوبه یزدی
پایگاه اطلاعات علمی www sid ir

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر