بررسی تاثیر ژلفوم همراه با مرفین در کنترل درد بعد از جراحی لامینکتومی لومبر

بررسی تاثیر ژلفوم همراه با مرفین در کنترل درد بعد از جراحی لامینکتومی لومبر

بررسی تاثیر ژلفوم همراه با مرفین در کنترل درد بعد از جراحی لامینکتومی لومبر

به منظور ارزیابی تاثیر احتمالی اسفنج ژلاتینی (ژلفوم) آغشته به مرفین در کنترل طولانی مدت درد بعد از عمل جراحی ستون فقرات کمری این مطالعه روی بیماران بستری در بیمارستان امام حسین در سال 1379 انجام گردید.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
0 نظر

● سابقه و هدف:

 

به منظور ارزیابی تاثیر احتمالی اسفنج ژلاتینی (ژلفوم) آغشته به مرفین در کنترل طولانی مدت درد بعد از عمل جراحی ستون فقرات کمری این مطالعه روی بیماران بستری در بیمارستان امام حسین در سال 1379 انجام گردید.

● مواد و روش ها:

تحقیق به روش کارآزمایی بالینی دوسوکور و ازنوع مستمر روی 60 بیمار که تحت عمل جراحی لامینکتومی کمری قرار گرفتند، انجام گردید. در گروه تجربی یک قطعه 2 2 سانتی متری ژلفوم حاوی 3 میلیگرم مرفین سولفات روی دورمر گذاشته شد و در گروه شاهد ژلفوم آغشته به نرمال سالین قرار داده شد. بیماران از نظر میزان درد بعد از عمل براساس Visual Analog Scale (هر 4 ساعت تعیین گردید)، میزان نیاز به مرفین، زمان راه افتادن بعد از عمل و طول مدت بستری در بیمارستان مورد ارزیابی قرار گرفتند.

● یافته ها:

دو گروه از نظر سن، جنس و وزن مشابه بودند. از لحاظ میزان درد بعد از عمل، دفعات تزریق مرفین، زمان راه افتادن بدنبال عمل جراحی و بروز عوارض تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده نگردید. در مورد طول مدت بستری بعد از عمل جراحی نیز کاهش قابل توجه دیده نشد (0.83 3.27 روز برای گروه شاهد و 0.7 3.35 روز برای گروه تجربی).

● نتیجه گیری و توصیه ها:

استفاده از ژلفوم آغشته به مرفین در فضای اپی دورال کمری که منجر به آزادسازی تدریجی دارو می شود، در کنترل در بعد از عمل جراحی لامینکتومی موثر نمی باشد.

بررسی تاثیر ژلفوم همراه با مرفین در کنترل درد بعد از جراحی لامینکتومی لومبر tasire zhelfom hmarahe ba morfin pdf 144 KB application pdf
محسن فلاح شیرزاد ازهری مرتضی جباری مقدم
پایگاه اطلاعات علمی

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر