بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه مریم نخودی بلوچستانی (Teurium stocksianum Boiss. subsp. stocksianum)

بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه مریم  نخودی بلوچستانی (Teurium stocksianum Boiss. subsp. stocksianum)

بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه مریم نخودی بلوچستانی (Teurium stocksianum Boiss. subsp. stocksianum)

اسانس گیاه مریم نخودی بلوچستانی با نام علمی Teurium stocksianum Boiss. subsp. stocksianum (از خانواده نعناعیان) در تیرماه 1375 از منطقه سیاهو در شمال بندرعباس جمع آوری و با روش تقطیر با آب استخراج شد.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
0 نظر

اسانس گیاه مریم نخودی بلوچستانی با نام علمی Teurium stocksianum Boiss. subsp. stocksianum (از خانواده نعناعیان) در تیرماه 1375 از منطقه سیاهو در شمال بندرعباس جمع آوری و با روش تقطیر با آب استخراج شد. راندمان این عملیات 5/0 درصد بود. اسانس حاصل با استفاده از روش های کروماتوگرافی گازی تجزیه ای و متصل به طیف نگار جرمی بررسی شد. ضریب بازداری اجزای اسانسی محاسبه و همراه با طیف های جرمی شان با استاندارد مقایسه گردید. در مجموع بیست و نه ترکیب در این اسانس شناسایی شد. مواد عمده این اسانس عبارتند از: آلفا - پینن (60/36%)، بتا - پینن (16/14%) و بتا - کوببن (04/5%).

 

بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه مریم نخودی بلوچستانی Teurium stocksianum Boiss subsp stocksianum Teucrium stocksianum pdf 213 KB application pdf
فراز مجاب کتایون جاویدنیا داراب یزدانی عبدالحسین روستاییان
پایگاه اطلاعات علمی

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر