بررسی تغییرات فصلی فلاونوییدهای گیاه .Ginkgo biloba L کاشته شده در ایران

بررسی تغییرات فصلی فلاونوییدهای گیاه .Ginkgo biloba L کاشته شده در ایران

گیاه جینکوبایلوبا بومی کشور چین است که اخیرا در ایران پرورش داده می شود. در عصاره برگ های این گیاه فلاونوییدها و جینکولیدها به عنوان مواد موثره دارویی خواص فارماکولوژیک گیاه را ایجاد می کنند.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
0 نظر

● مقدمه:

 

گیاه جینکوبایلوبا بومی کشور چین است که اخیرا در ایران پرورش داده می شود. در عصاره برگ های این گیاه فلاونوییدها و جینکولیدها به عنوان مواد موثره دارویی خواص فارماکولوژیک گیاه را ایجاد می کنند. تحقیقات نشان داده است که فلاونویید گلیکوزیدهای موجود در برگ گیاه در ماه های مختلف سال دچار تغییر می شوند.

● هدف:

در این مطالعه تغییرات فصلی فلاونوییدهای گیاه جینکو بایلوبای کاشته شده در ایران را بررسی نمودیم.

● روش بررسی:

برگ های گیاه از درختان جوان 5 ساله در سال 1384 از شمال ایران در مزرعه ای واقع در روستای روشنکو استان مازندران برداشت شدند برگ ها در ابتدا خشک و سپس آسیاب گردیدند و فلاونوییدهای آن با یک حلال مناسب استخراج شدند. برای آنالیز آگلیکون های فلاونوییدی (قسمت غیر قندی) در عصاره، فلاونول گلیکوزیدها در محیط اسیدی هیدرولیز شدند و به روش HPLC شناسایی و تعیین مقدار گردیدند و پیک های استاندارد کویرستین، کامپفرول و ایزورامنتین شناسایی گردیدند.

● نتایج:

نتایج نشان دادند که مقدار فلاونوییدها در ماه های مختلف سال متفاوت هستند و حداکثر مقدار آن در ماه خرداد مشاهده شد (5.486) درصد (وزنی/وزنی) و غلظت فلاونوییدها تا خرداد ماه سیر صعودی داشت و بعد از آن در زمان های مختلف برداشت تغییرات زیادی از خود نشان نداد.

● نتیجه گیری:

این تحقیق نشان داد که درصد غلظت فلاونوییدها در برگ گیاه در زمان های مختلف برداشت متفاوت است.

بررسی تغییرات فصلی فلاونوییدهای گیاه Ginkgo biloba L کاشته شده در ایران Ginkgo biloba L pdf 487 KB application pdf
علی رضازاده شمس داراب یزدانی پریسا عطایی مرتضی پیرعلی همدانی رحیم تقی زادفرید
پایگاه اطلاعات علمی

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر