مقایسه اثر محلول ترتینویین موضعی 0.05% با کرم فنی تویین 1% در ترمیمی زخم های مزمن

مقایسه اثر محلول ترتینویین موضعی 0.05% با کرم فنی تویین 1% در ترمیمی زخم های مزمن

مقایسه اثر محلول ترتینویین موضعی 0.05% با کرم فنی تویین 1% در ترمیمی زخم های مزمن

زخم های مزمن با اتیولوژی های مختلف یکی از مشکلات درمانی برای بیماران و دست اندرکاران درمانی می باشد. با توجه به اثرات مطلوبی که رتنیوییدها در مراحل مختلف روند ترمیم زخم دارند.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
0 نظر

● مقدمه:

 

زخم های مزمن با اتیولوژی های مختلف یکی از مشکلات درمانی برای بیماران و دست اندرکاران درمانی می باشد. با توجه به اثرات مطلوبی که رتنیوییدها در مراحل مختلف روند ترمیم زخم دارند. این مطالعه با هدف بررسی اثر محلول موضعی ترتی نویین 0.05% در مقایسه با کرم فنی تویین یک درصد که اثرات آن در مطالعات بسیاری در درمان موضعی زخم ها، تایید شده است انجام گردید.

● روش کار:

بررسی این مطالعه کارآزمایی بالینی مورد شاهدی در سال 82-1381 در بیمارستان قایم (عج) مشهد انجام گردید. تعداد 30 بیمار که دارای 37 زخم بودند به روش تصادفی به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند که 15 بیمار با 19 زخم تحت درمان با کرم فنی تویین 1% و 15 بیمار با 18 زخم تحت درمان با محلول ترتینویین موضعی 0.05% قرار گرفتند و به مدت 6 هفته از لحاظ معیارهای بالینی بهبود (اندازه عمق، میزان ترشح و درد زخم) در ویزیت های هفتگی پیگیری شدند. مشخصات فردی، نوع زخم و درمان و سابقه بیماری، مدت پیگیری در پرسشنامه ای جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل آماری بر اساس آزمون کای اسکویر با قبول سطح معنی دار P<0.05 انجام شد.

● نتایج:

در پایان دوره درمان، در گروه فنی تویین به طور متوسط 42.6 44.9 درصد و در گروه ترتینویین 44.7 43.4 درصد از وسعت زخم ها کاسته شده بود. همچنین در این زمان عمق زخم ها کاهش یافته و در گروه فنی تویین 55.6 درصد و در گروه ترتینویین 26.3 درصد عمق زخم ها در حد دوم سطحی رسیده بود. در گروه فنی تویین قبل از شروع درمان 55.6 درصد زخم ها بدون درد بودند که پس از طی دوره درمان 100 درصد موارد بدون درد شدند. در حالی که گروه ترتینویین قبل درمان 78.9 درصد موارد بدون درد بودند که این رقم با درمان به 84.2 درصد موارد افزایش نشان داد. از نظر میزان ترشح زخم نیز درصد زخم های بدون ترشح در گروه فنی تویین از 33.3 درصد به 55.6 درصد و در گروه ترتینویین از 26.3 درصد به 68.4 درصد افزایش یافت.

● نتیجه گیری:

طبق نتایج به دست آمده، ترتینویین هم می تواند همچون فنی تویین به عنوان درمان موضعی مناسب برای اولسرهای مزمن به کار رود.

مقایسه اثر محلول ترتینویین موضعی 0 05 با کرم فنی تویین 1 در ترمیمی زخم های مزمن moghayese asare mahloole TRETINOIN pdf 154 KB application pdf
پوران لایق محمدجواد یزدان پناه محمدحسن آموزگار
پایگاه اطلاعات علمی

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر