اثر عصاره شوید بر سطح لیپوپروتیین ;های کم; چگالی، تری ;گلیسرید و لیپوپروتیین ;های پرچگالی خون در بیماران مبتلا به هیپرلیپیدمی

اثر عصاره شوید بر سطح لیپوپروتیین ;های کم; چگالی، تری ;گلیسرید و لیپوپروتیین ;های پرچگالی خون در بیماران مبتلا به هیپرلیپیدمی

اثر عصاره شوید بر سطح لیپوپروتیین ;های کم; چگالی، تری ;گلیسرید و لیپوپروتیین ;های پرچگالی خون در بیماران مبتلا به هیپرلیپیدمی

هیپرلیپیدمی یـکی از عـوامل خطـر اصلی شناختـه شده بیمـاریهای عروق کرونر (Coronary Artery Disease) می;باشد. با توجه به اهمیت هیپرلیپیدمی و لزوم درمان طولانی مدت آن، استفاده از دارویی که بتواند ضمن استفاده طولانی مدت عوارض کمتری داشته باشد، اهمیت پیدا می;کند. این مطالعه به منظور شناخت کارایی عصاره شوید در درمان هیپرلیپیدمی انجام شده است.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
0 نظر

● مقدمه:

 

هیپرلیپیدمی یـکی از عـوامل خطـر اصلی شناختـه شده بیمـاریهای عروق کرونر (Coronary Artery Disease) میباشد. با توجه به اهمیت هیپرلیپیدمی و لزوم درمان طولانی مدت آن، استفاده از دارویی که بتواند ضمن استفاده طولانی مدت عوارض کمتری داشته باشد، اهمیت پیدا میکند. این مطالعه به منظور شناخت کارایی عصاره شوید در درمان هیپرلیپیدمی انجام شده است.

● مواد و روشها:

جامعه آماری شامل کلیه بیماران مبتلا به هیپرلیپیدمی بود که در طول سال 78 به درمانگاه تخصصی داخلی مراجعه نموده و سطح خونی تریگلیسرید (TG) در آنها بیشتر از mg/dl 250 و یا لیپوپروتیین کمچگالی (LDL) بیشتر از 160 mg/dl بود. افراد مورد مطالعه 45 بیمار مبتلا به هیپرلیپیدمی بودند که بطور تصادفی به دو گروه مداخله و مقایسه تقسیم شدند. نوع مطالعه، کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور بود و سطح چربیهای خون قبل از مداخله و یکماه پس از مصرف عصاره شوید تعیین گردید و جهت آنالیز نتایج از آزمون آماری T.Test استفاده شد.

● نتایج:

بر اساس نتایج این مطالعه عصاره شوید باعث کاهش معنیدار سطح تریگلیسرید خون در گروه مداخله شد (p=0.01). در حالیکه کاهش کلسترول LDL معنیدار نبود. همچنین علیرغم افزایش HDL ، رابطه معنیداری بین سطح لیپو پروتیین پرچگالی (HDL ) قبل و بعد از مداخله وجود نداشت.

● نتیجهگیری:

نتایج این مطالعه نشان داده است که عصاره شوید میتواند بعنوان یکی از داروهای مفید و موثر در درمان هیپرلیپیدمی مطرح شود. البته در این زمینه به انجام مطالعات بیشتر و گستردهتر بصورتMulticenter نیاز میباشد.

اثر عصاره شوید بر سطح لیپوپروتیین های کم چگالی تری گلیسرید و لیپوپروتیین های پرچگالی خون در بیماران مبتلا به هیپرلیپیدمی asare osare shivid pdf 113 KB application pdf
کامبیز یزدان پناه
پایگاه اطلاعات علمی

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر