بررسی تاثیر عصاره گیاه دافنه ماکروناتا بر فاکتور نکروز دهنده توموری آلفا و گیرنده های آن بر مونوسیت های انسانی در محیط کشت

بررسی تاثیر عصاره گیاه دافنه ماکروناتا بر فاکتور نکروز دهنده توموری آلفا و گیرنده های آن بر مونوسیت های انسانی در محیط کشت

بررسی تاثیر عصاره گیاه دافنه ماکروناتا بر فاکتور نکروز دهنده توموری آلفا و گیرنده های آن بر مونوسیت های انسانی در محیط کشت

بررسی تاثیر عصاره گیاه دافنه ماکروناتا بر رهایی فاکتور نکروز دهنده بافتی آلفا و تعداد گیرنده های این فاکتور بر روی مونوسیت های انسانی در محیط کشت.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
0 نظر

● هدف:

 

بررسی تاثیر عصاره گیاه دافنه ماکروناتا بر رهایی فاکتور نکروز دهنده بافتی آلفا و تعداد گیرنده های این فاکتور بر روی مونوسیت های انسانی در محیط کشت.

● مواد و روش ها:

توسط دی متیل بنزآنتراسن (DMBA) تومور پستان در رت های ماده ایجاد شد. تاثیر خوراکی عصاره دافنه ماکروناتا بر کاهش حجم و حذف تومورهای مذکور بررسی شد. جهت جداسازی و خالص نمودن مونوسیت های انسانی از روش چسبندگی و گرادیان دانسیته بهره گرفته شد. اندازه گیری فاکتور نکروز دهنده بافتی آلفا توسط روش حساس الایزای بیوتین استرپتواویدین با و بدون استفاده از LPS صورت گرفت. بررسی تعداد گیرنده های فاکتور نکروز دهنده بافتی آلفا توسط نشان دارسازی رادیواکتیوی به کمک ید 125 و دستگاه گاماکانتر انجام شد.

● یافته ها:

تجویز خوراکی عصاره گیاه دافنه ماکروناتا به مدت 20 روز متوالی سبب حذف و یا کاهش شدید اندازه تومور پستان در رت های آزمایشگاهی شد. این عصاره در مسیری وابسته به دوز سبب تحریک و افزایش ترشح فاکتور نکروز دهنده بافتی آلفا گردید. در مسیری وابسته به زمان در کمتر از 2 ساعت عصاره دافنه ماکروناتا باعث تنظیم کاهشی شدید تعداد گیرنده های فاکتور نکروز دهنده بافتی آلفا بروی مونوسیت ها در محیط کشت گردید. در مقایسه داده های دو گروه از آزمون آماری t-student استفاده شد و اختلافات مورد بررسی با p<0.001معنی دار بودند.

● نتیجه گیری:

عصاره آب الکلی گیاه دافنه ماکروناتا سبب کاهش شدید تومورهای آدنوکارسینومای پستان رت می گردد. در بررسی مکانیزم عمل این عصاره معلوم شد که عصاره مذکور، سبب تحریک رهایی فاکتور نکروز دهنده بافتی آلفا توسط مونوسیت ها در محیط کشت می گردد و در ضمن این عصاره سبب تنظیم کاهشی تعداد گیرنده های فاکتور نکروز دهنده بافتی آلفا در سطح مونوسیت های انسانی می گردد.

بررسی تاثیر عصاره گیاه دافنه ماکروناتا بر فاکتور نکروز دهنده توموری آلفا و گیرنده های آن بر مونوسیت های انسانی در محیط کشت baresie tasire osare pdf 4 383 KB application pdf
مهدی هدایتی راضیه یزدان پرست فریدون عزیزی
پایگاه اطلاعات علمی

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر