شناسایی، ایزولاسیون، کلونینگ و تعیین توالی ژن مقاومت دارویی به فلوکونازول در آسپرژیلوس فومیگاتوس

شناسایی، ایزولاسیون، کلونینگ و تعیین توالی ژن مقاومت دارویی به فلوکونازول در آسپرژیلوس فومیگاتوس

شناسایی، ایزولاسیون، کلونینگ و تعیین توالی ژن مقاومت دارویی به فلوکونازول در آسپرژیلوس فومیگاتوس

فلوکونازول یک ترکیب سنتتیک تری آزول دوتایی است که با ممانعت در مرحله دمتیلاسیون آنزیم وابسته به سیتوکروم P-450 در تشکیل ارگوسترول (استرول اصلی غشا سلول های قارچی حساس) اختلال ایجاد می نماید.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
0 نظر

فلوکونازول یک ترکیب سنتتیک تری آزول دوتایی است که با ممانعت در مرحله دمتیلاسیون آنزیم وابسته به سیتوکروم P-450 در تشکیل ارگوسترول (استرول اصلی غشا سلول های قارچی حساس) اختلال ایجاد می نماید.

 

بنابراین، تقلیل و نقصان ارگوسترول و تجمع استرول های متیلات منجر به تغییر برخی عملکردهای سلولی مرتبط با غشاء قارچ ها می شود. بیشترین فعالیت ضد قارچی فلوکونازول روی گونه های کاندیدا، کریپتوکوکوس نیوفورمنس و کوکسیدیوییدس ایمیتیس است. فلوکونازول فعالیت محدودتری بر علیه بلاستومایسسیس درماتیتیدس، هیستوپلاسما کپسولاتوم، و اسپوروتریسکس شنکیی داشته و به عنوان عامل خط دوم در عفونت های ناشی از این قارچ ها استفاده می شود.

فلوکونازول بر علیه درماتوفیت ها (گونه های ترایکوفایتون، میکروسپوروم و اپیدمورفیتون) فعال بوده اما ظاهراً روی اغلب کپک های دیگر شامل گونه های آسپرژیلوس و زایگومیست بی اثر است. با وجود حساسیت برخی گونه های کاندیدا به فلوکونازول، کاندیدا کروزه ای به طور طبیعی به آن مقاوم است.

شناسایی ایزولاسیون کلونینگ و تعیین توالی ژن مقاومت دارویی به فلوکونازول در آسپرژیلوس فومیگاتوس shenasaie izolasion pdf 887 KB application pdf
عبدالحسن کاظمی جفری رابسون دیوید دنینگ محمد اصغرزاده
مجله دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبر 1610 ز

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر