تولید آنتی بادی پلی کلونال علیه ایمونوگلوبولین های سگ در خرگوش

تولید آنتی بادی پلی کلونال علیه ایمونوگلوبولین های سگ در خرگوش

آنتی بادی های پلی کلونال مخلوطی از آنتی بادی های مونوکلونال هستند که بر علیه اپیتوپ های مختلف تولید می شوند. میزان ویژگی آنتی بادی های پلی کلونال با مجموع اثرات سینرژیسمی آنتی بادی های مونوکلونال تشکیل دهنده برابر است.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
0 نظر

آنتی بادی های پلی کلونال مخلوطی از آنتی بادی های مونوکلونال هستند که بر علیه اپیتوپ های مختلف تولید می شوند. میزان ویژگی آنتی بادی های پلی کلونال با مجموع اثرات سینرژیسمی آنتی بادی های مونوکلونال تشکیل دهنده برابر است.

 

ایمونوگلوبولین های تولیدشده در طی تولید آنتی بادی پلی کلونال از کلون های مختلف علیه مواد بیگانه نسبت به بدن موسوم به ایمونوژن به وجود آمده اند و لذا کلاس، زیر کلاس، ویژگی، تیتر و افنیتی یا میل ترکیبی متفاوت دارند. آنتی بادی های پلی کلونال با افنیتی بالا به مولکول آنتی ژن اتصال می یابند که احتمالاً به دلیل وجود انواع مختلف آنتی بادی علیه اپی توپ های آنتی ژن در آنهاست چرا که اتصال یک آنتی بادی به یک اپی توپ باعث در دسترس قرار گرفتن اپی توپ دیگر و افزایش افنیتی برای اتصال آنتی بادی دیگر می شود. به دلیل اینکه آنتی بادی های پلی کلونال با چندین اپی توپ روی مولکول آنتی ژن اتصال برقرار می کنند لذا باعث مختل شدن عمل بیولوژیکی آن آنتی ژن می شوند.

تولید آنتی بادی پلی کلونال علیه ایمونوگلوبولین های سگ در خرگوش tolide anti bodi pdf 97 KB application pdf
جعفر مجیدی هادی پورتقی
مجله دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبر 1610 ز

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر