تولید آلبومین سرم انسانی نو ترکیب در مخمر متیلوتروف هانسونلا پلی مورفا

تولید آلبومین سرم انسانی نو ترکیب در مخمر متیلوتروف هانسونلا پلی مورفا

تولید آلبومین سرم انسانی نو ترکیب در مخمر متیلوتروف هانسونلا پلی مورفا

آلبومین عمده ترین پروتیین پلاسما می باشد.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
0 نظر

● سابقه و هدف:

 

آلبومین عمده ترین پروتیین پلاسما می باشد. این پروتیین نه تنها به عنوان حامل بسیاری از ماکروملکول ها در بدن نقش عمده ای ایفا می کند بلکه نقش مهمی در تنظیم فشار اسمزی دارد. امروزه از آلبومین در درمان خونریزی ها و سوختگی های شدید و همچنین در درمان افراد مبتلا به کمبود آلبومین استفاده می شود. مصرف سالیانه آلبومین در دنیا حدود 450 تن می باشد. به منظور برطرف کردن این نیاز و تولید آلبومین عاری از هر گونه آلودگی از روش های بیوتکنولوژی استفاده گردیده است.

در این تحقیق از مخمر هانسونلا پلی مورفا که امروزه در سطح وسیعی به منظور تولید پروتیین های هترولوگ به کار برده می شود، برای آلبومین انسانی نوترکیب استفاده گردیده است.

● مواد و روش ها:

مطالعه انجام شده از نوع تجربی (experimental) است. به منظور تولید پروتیین آلبومین نوترکیب و هم چنین بهینه سازی شرایط تولید از سوش RB-11 هانسونلا پلی مورفا به عنوان میزبان استفاده گردید. پلاسمید pFMPT-Mf? حاوی cDNA آلبومین تحت کنترل پروموتور FMD با استفاده از روش الکتروپوریشن داخل میزبان شد و سپس تحت شرایط مختلف با بررسی پارامترهایی نظیر زمان انکوباسیون، محیط کشت، دما و مهار کننده های پروتیازی بیان آلبومین مورد بررسی قرار گرفت. آلبومین تولید شده با روش هایی هم چون الایزا، HPLC و Western Blot ارزیابی شد.

● یافته:

در طی این تحقیق چهار عامل مهم در بیان پروتیین آلبومین مورد مطالعه قرار گرفت و مشخص گردید که از بین سه محیطderepression ،Glycerol YNB 1%، Glycerol YP 1% ، YNB 1% Glycerool with buffer، محیط کشت YNB 1% Glycerol with buffer و از بین سه دمای 25، 30 و 37 درجه سانتی گراد دمای 37 درجه و از بین سه زمان انکوباسیون، 24، 48 و 72 ساعت، مدت 48 ساعت با حضور آنتی پروتیازها بیشترین میزان تولید آلبومین به دست آمد.

● نتیجه گیری:

بالاترین میزان تولید شده تحت شرایط به دست آمده، در مقیاس آزمایشگاهی،mg /l 17.6را نشان داد. از سوی دیگر با استفاده از این سوش در شرایط نیمه صنعتی، میزان478 mg / l آلبومین تولید شد و این امر نشان دهنده آن است که می توان تولید پروتیین آلبومین را در شرایط انبوه ادامه داد.

تولید آلبومین سرم انسانی نو ترکیب در مخمر متیلوتروف هانسونلا پلی مورفا tolide albomin serome ensani pdf 627 KB application pdf
لیا عباسی محب مهدی منتظرحقیقی علیرضا قمری بهزاد ادیبی مطلق حوری رضوان مایکل پوینتک هل وگ استفان علی اکبر پورفتح اله کیمیا کهریزی حسین نجم آبادی
پایگاه اطلاعات علمی

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر