بررسی 116 متقاضی تزریق Botulinum Toxin مراجعه کننده به کلینیک های خصوصی شهر تهران

بررسی 116 متقاضی تزریق Botulinum Toxin مراجعه کننده به کلینیک های خصوصی شهر تهران

بررسی 116 متقاضی تزریق Botulinum Toxin مراجعه کننده به کلینیک های خصوصی شهر تهران

توجه به ظاهر به طور روز افزونی مورد توجه قرار می گیرد و مشاهده های متخصصان در مطب های خصوصی حاکی از نارضایتی بیش از پیش مراجعان نسبت به ظاهر فیزیکی خود است.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
0 نظر

● زمینه و هدف:

 

توجه به ظاهر به طور روز افزونی مورد توجه قرار می گیرد و مشاهده های متخصصان در مطب های خصوصی حاکی از نارضایتی بیش از پیش مراجعان نسبت به ظاهر فیزیکی خود است. هم زمان برای اعمال زیبایی به منظور بهبود ظاهر فیزیکی تقاضای بالایی پیش روی متخصصان پوست و پلاستیک وجود دارد. فرض بر این است که میزان رضایت شخص از ظاهر و پذیرش محیط اجتماعی فرد در ایجاد انگیزش برای مداخله های زیبایی موثر است. مطالعه اخیر با هدف تعیین ویژگی های جمعیت شناسی و میزان رضایت از ظاهر افراد متقاضی تزریق بوتولینوم توکسین صورت گرفته است که به متخصصان پوست مراجعه می کنند.

● روش اجرا:

116 مراجعه کننده به کلینیک های متخصصان پوست از طریق پر کردن پرسش نامه مورد بررسی قرار گرفتند.

● یافته ها:

میزان تحصیلات دانشگاهی و اشتغال خانم های متقاضی بیش از متوسط جامعه است. 49.1 درصد مراجعان از ظاهر خود ناراضی بودند. 44 درصد سابقه جراحی زیبایی داشتند که با جراحی زیبایی در یکی از بستگان درجه اول، ارتباط معناداری داشت. شیوع گروه سنی 20 تا 35 سال دو برابر گروه سنی مشابه در آمریکا است.

● نتیجه گیری:

آمار بالای گروه سنی پایین مورد توجه است و به نظر می رسد که میزان تحصیلات و پذیرش اجتماعی محیط زندگی فرد بیش از عوامل اقتصادی در ایجاد انگیزش برای مداخله های زیبایی مورد توجه باشد.

بررسی 116 متقاضی تزریق Botulinum Toxin مراجعه کننده به کلینیک های خصوصی شهر تهران Botulinum Toxin pdf 192 KB application pdf
پرویز طوسی بهروز باریک بین محمود اربابی سیاوش ساعتی
پایگاه اطلاعات علمی

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر