بررسی اثرات ضد ویروسی بیست گونه از تیره های مختلف گیاهان دارویی ایران

بررسی اثرات ضد ویروسی بیست گونه از تیره های مختلف گیاهان دارویی ایران

بررسی اثرات ضد ویروسی بیست گونه از تیره های مختلف گیاهان دارویی ایران

گیاهان دارویی در طب سنتی برای درمان انواع بیماری ها از جمله بیماری های عفونی به کار می روند.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
0 نظر

● مقدمه:

 

گیاهان دارویی در طب سنتی برای درمان انواع بیماری ها از جمله بیماری های عفونی به کار می روند. با توجه به پیدایش مقاومت دارویی در ویروس ها نیاز به بررسی داروهای ضد ویروسی را همیشه باید مد نظر قرار داد. برای پاسخ به این نیاز لازم است پژوهش هایی در مورد یافتن داروهای ضد ویروسی جدید انجام شود.

● هدف:

در این پژوهش بیست گونه گیاهان دارویی ایران که در طب سنتی بر علیه بیماری های عفونی به کار می روند از نظر داشتن اثرات ضد ویروسی در برابر آدنو ویروس، ویروس سرخک، روتا ویروس، اکو ویروس 11 و HSV-1 بررسی شدند.

● روش بررسی:

عصاره آبی گیاهان مورد نظر تهیه گردید و آستانه توکسیسیته آنها روی دودمان های سلولی Vero، Hep-II، BSC-1 و RD با روش جذب رنگ قرمز خنثی و مشاهده میکروسکوپی CPE تعیین گردید. اثرات ضدویروسی داروها با روش های سنجش مهار اثرات CPE و سنجش کاهش پلاک بررسی شدند.

● نتایج:

از بین گیاهان مورد بررسی عصاره زرآوند، هلیله سیاه و ریشه کاسنی روی HSV-1 و آدنو ویروس موثر بودند. زرآوند و ریشه کاسنی به طور کامل از تکثیر HSV-1 ممانعت می کردند ولی اثر کاملی روی تکثیر آدنو ویروس نشان ندادند. هلیله سیاه اثر کمی در ممانعت از تکثیر هر دو ویروس از خود نشان داد. برای مشخص شدن مکانیسم اثر عصاره ها پژوهش های بیشتری لازم است تا از آنها داروهای موثری به دست آورد.

بررسی اثرات ضد ویروسی بیست گونه از تیره های مختلف گیاهان دارویی ایران baresi asarate zede virosi pdf 390 KB application pdf
سیدعلی ضیایی رسول همکار سیدحمیدرضا منوری زهرا نوروزبابایی لادن ادیبی
پایگاه اطلاعات علمی www sid ir

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر