اثر ملاتونین در کاهش میزان چسبندگی پس از عمل جراحی شاخ رحم در یک مطالعه تجربی

اثر ملاتونین در کاهش میزان چسبندگی پس از عمل جراحی شاخ رحم در یک مطالعه تجربی

اثر ملاتونین در کاهش میزان چسبندگی پس از عمل جراحی شاخ رحم در یک مطالعه تجربی

چسبندگی پس از عمل جراحی یک مشکل بالینی مهم است و باعث عوارضی مانند انسداد روده، نازایی، درد مزمن لگن و مشکل شدن جراحی بعدی و گاهی نیز منجر به عمل جراحی مجدد می شود.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
0 نظر

● مقدمه:

 

چسبندگی پس از عمل جراحی یک مشکل بالینی مهم است و باعث عوارضی مانند انسداد روده، نازایی، درد مزمن لگن و مشکل شدن جراحی بعدی و گاهی نیز منجر به عمل جراحی مجدد می شود. هدف ما در این مطالعه، بررسی استفاده از ملاتونین به عنوان ماده ضد رادیکال های آزاد در کاهش چسبندگی بعد از عمل جراحی بود.

● روش ها:

تعداد 39 موش به طور تصادفی به سه گروه به تعداد مساوی تقسیم شدند. یک گروه ملاتونین را به صورت داخل پریتونیال (IP) در حین عمل جراحی و گروه دیگر به صورت زیر جلدی (SC)، نیم ساعت قبل از عمل جراحی دریافت کردند؛ گروه سوم به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. همه موش ها به طور یکسان تحت عمل جراحی، شامل آسیب به پریتوین شاخ های رحم قرار گرفتند. پس از 2 هفته همه موش ها بار دیگر لاپاراتومی شده، میزان چسبندگی توسط فردی که از نوع مداخله انجام شده اطلاع نداشت، درجه بندی شد.

● یافته ها:

میزان چسبندگی در گروه های IP و SC نسبت به گروه شاهد طور معنی داری کاهش یافت. میانگین درجه چسبندگی در گروه IP برابر 1.57، در گروه SC به میزان 1.34 و در گروه شاهد 2.42 بود (P<0.01).

● نتیجه گیری:

این مطالعه نشان می دهد که تک دوز ملاتونین در جلوگیری از چسبندگی پس از عمل جراحی موثر واقع شود و زمینه ای برای پژوهش های بعدی در این راستا می باشد.

اثر ملاتونین در کاهش میزان چسبندگی پس از عمل جراحی شاخ رحم در یک مطالعه تجربی asare melatonin pdf 255 KB application pdf
مینو موحدی مریم حاج هاشمی شهریار ادیبی
پایگاه اطلاعات علمی

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر