بررسی اثر ضد التهابی مرفین درتجویز سیستمیک بر التهاب ناشی از تزریق کف پایی کاراژینان در موش سوری نر

بررسی اثر ضد التهابی مرفین درتجویز سیستمیک بر التهاب ناشی از تزریق کف پایی کاراژینان در موش سوری نر

بررسی اثر ضد التهابی مرفین درتجویز سیستمیک بر التهاب ناشی از تزریق کف پایی کاراژینان در موش سوری نر

مصرف سیستمیک اوپیوییدها جهت تسکین درد از دیرباز شناخته شده ولی تجویز موضعی اوپیوییدها جهت تسکین درد جهت کاهش عوارض آن از یک دهه آغازگردیده است.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
0 نظر

● مقدمه:

 

مصرف سیستمیک اوپیوییدها جهت تسکین درد از دیرباز شناخته شده ولی تجویز موضعی اوپیوییدها جهت تسکین درد جهت کاهش عوارض آن از یک دهه آغازگردیده است. مرفین علاوه بر اثرات ضد دردی برخی اثرات ضد التهابی را نیز از خود نشان داده ولی مکانیسم اثرات مرفین بر تنظیم سیستم ایمنی هنوز بطور کامل شناخته نشده است.

● مواد و روشها:

در مطالعه حاضر که در طی سال 1379 در گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی انجام گرفته، به بررسی اثز ضد التهابی مرفین در تجویز سیستمیک و اثر آن بر سطح سرمی اینترلوکین IL-l) 1 )درمدل التهابی ناشی از تجویز کف پایی کاراژینان پرداختیم.

● یافته ها:

تزریق کف پایی کاراژینان ( 0.05 میلی لیتر از 3 درصد w.v ) موجب ایجاد التهاب در پای تحت تزریق گردید. التهاب نیم ساعت پس از تزریق آغاز و در ساعت های سوم و چهارم به حد اکثر خود رسید. پیش درمانی با مرفین در دوز 1mg.kg وزن بدن موجب افزایش التهاب ناشی از کاراژینان گردید ولی تجویز داخل صفاقی مرفین در دوز 7mg.kg وزن بدن موجب کاهش التهاب ناشی از کاراژینان از ساعت دوم تا ششم آزمایش شد. تجویز داخل صفاقی نالوکسان در دوزهای 2mg.kg و 45 دقیقه قبل از تزریق کاراژینان و 10mg.kg در دقیقه 165 پس از تجویز کاراژینان موجب مهار اثر ضد التهابی مرفین گردید. همچنین تزریق داخل صفاقی نالوکسان در دوز 10mg.kgو 2 موجب افزایش التهاب ناشی از کاراژینان در یکساعت ابتدای آزمایش گردید در حالیکه تزریق کف پایی نالوکسان در دوز 2mg.kg اثری بر التهاب ناشی از کاراژینان نداشت که این مسیله نشان دهندة اثر پیتیدهای درونزا(Endogenous opioid peptid (EOP در تنظیم التهاب ناشی از کاراژینان می باشد. اندازه گیری سطح سرمی IL-l در گروه های مختلف نشانگر افزایش معنی دار IL-l? در گروه تحت درمان با مرفین به همراه کاراژینان بود و پیش درمانی با نالوکسان در این گروه موجب کاهش سطح سرمی IL-l گردید. همچنین تزریق داخل صفاقی آنتی IL-l?در دوز 7 g.mice موجب افزایش التهاب ناشی از کاراژینان در گروه تحت درمان با مرفین در 3 ساعت آخر آزمایش گردید در حالی که تجویز داخل صفاقی آنتی IL-l? در دوزهای 28 g.mice و 14 موجب خنثی شدن اثر ضد التهابی مرفین گردید.

● نتیجه گیری و توصیه ها:

نتایج این مطالعه نشان می دهد که IL-l واسطه اثرات ضد التهابی مرفین بوده و نشان می دهد که افزایش IL-l در کاهش التهاب نقش دارد.

بررسی اثر ضد التهابی مرفین درتجویز سیستمیک بر التهاب ناشی از تزریق کف پایی کاراژینان در موش سوری نر asare zede eltehabi morfin pdf 2 763 KB application pdf
زهرا پورپاک محمود آل بویه ابوالحسن احمدیانی
پایگاه اطلاعات علمی

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر