تاثیر قطره چشمی دیکلوفناک قبل از عمل جراحی آب مروارید بر میزان التهاب پس از عمل

تاثیر قطره چشمی دیکلوفناک قبل از عمل جراحی آب مروارید بر میزان التهاب پس از عمل

تاثیر قطره چشمی دیکلوفناک قبل از عمل جراحی آب مروارید بر میزان التهاب پس از عمل

تعیین اثر قطره چشمی دیکلوفناک 1 درصد قبل از عمل جراحی آب مروارید بر میزان التهاب پس از عمل.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
0 نظر

● هدف:

 

تعیین اثر قطره چشمی دیکلوفناک 1 درصد قبل از عمل جراحی آب مروارید بر میزان التهاب پس از عمل.

● روش پژوهش:

در یک کارآزمایی بالینی دوسوکور، همه بیمارانی که طی 6 ماه در بیمارستان فیض اصفهان تحت عمل جراحی آب مروارید به روش فیکوامولسیفیکیشن و کارگذاری لنز داخل چشمی تاشونده قرار گرفته بودند؛ وارد مطالعه شدند. بیمارانی که سابقه بیماری التهابی چشم و مصدومیت چشمی منجر به آب مروارید ( آب مروارید ضربه ای) داشتند و نیز بیمارانی که دچار عارضه حین عمل گردیدند؛ از مطالعه خارج شدند. بیماران به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند؛ گروه شاهد که قبل از عمل داروی چشمی دریافت نمی کرد. گروه دوم، یک روز و گروه سوم، سه روز قبل از عمل قطره چشمی دیکلوفناک 1 درصد دریافت نمودند. پس از عمل، همه بیماران داروی استرویید و آنتی بیوتیک موضعی یکسانی دریافت نمودند و از نظر شاخص های التهابی شامل میزان درد، سوزش چشم، واکنش اتاق قدامی، چشم قرمز، فشار داخل چشمی (IOP) و نیز میدرباز فلجی (آتونیک) ارزیابی شدند.

● یافته ها:

مطالعه بر روی 111 چشم از 111 بیمار شامل 70 مرد (63.1 درصد) و 41 زن (36.9 درصد) با میانگین سنی 61.03 8.30 سال انجام شد. فراوانی و شدت درد در روزهای اول، سوم و چهاردهم در گروه شاهد بیش از دو گروه دیگر بود ولی دو گروه دیگر تفاوت معنی داری از این نظر نداشتند. فراوانی و شدت واکنش اتاق قدامی تنها در روز اول بعد از عمل به طور معنی داری در گروه شاهد بیش از دو گروه دیگر و هم چنین در گروه یک روزه بیش تر از گروه سه روزه بود. فراوانی و شدت قرمزی چشم نیز در روزهای 1، 14 و 30 بعد از عمل در گروه شاهد به طور معنی داری بیش از دو گروه دیگر بود ولی در روز سوم، تفاوت معنی داری بین گروه ها از این نظر وجود نداشت. فراوانی احساس سوزش چشم نیز در روز اول و سوم بعد از عمل در گروه شاهد بیش از دو گروه دیگر بود ولی پس از آن، تفاوتی بین گروه ها از این نظر وجود نداشت. فراوانی میوز نسبی حین عمل، بین گروه ها تفاوت معنی داری نداشت. تغییرات IOP در هر سه گروه در دامنه طبیعی بود و تغییر قابل توجهی نداشت.

● نتیجه گیری:

مصرف قطره دیکلوفناک 1 درصد قبل از جراحی آب مروارید باعث کاهش درد، قرمزی، سوزش چشم و نیز واکنش اتاق قدامی پس از عمل می گردد ولی تاثیری بر میوز حین عمل و نیز میزان IOP ندارد.

تاثیر قطره چشمی دیکلوفناک قبل از عمل جراحی آب مروارید بر میزان التهاب پس از عمل tasire ghatreye cheshmi pdf 158 KB application pdf
حشمت اله قنبری علیرضا دهقانی محمدرضا اخلاقی سارا مصطفایی
پایگاه اطلاعات علمی

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر