بررسی اثرات ضد آفتاب عصاره های تام آرتمیا سالینا و آرتمیا ارومیانا و فراکسیون های تهیه شده از آنها

بررسی اثرات ضد آفتاب عصاره های تام آرتمیا سالینا و آرتمیا ارومیانا و فراکسیون های تهیه شده از آنها

بررسی اثرات ضد آفتاب عصاره های تام آرتمیا سالینا و آرتمیا ارومیانا و فراکسیون های تهیه شده از آنها

اهمیت استفاده از ضد آفتاب ها امروزه بر کسی پوشیده نیست و در عین حال عوارض نامطلوب برخی از ضد آفتابهای سنتتیک زمینه را برای بررسی های بیشتر در مورد موارد طبیعی منجمله آرتمیا، فراهم کرده است.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
0 نظر

● زمینه و هدف:

 

اهمیت استفاده از ضد آفتاب ها امروزه بر کسی پوشیده نیست و در عین حال عوارض نامطلوب برخی از ضد آفتابهای سنتتیک زمینه را برای بررسی های بیشتر در مورد موارد طبیعی منجمله آرتمیا، فراهم کرده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثرات ضد آفتاب عصاره های تام آرتمیا و فراکسیون های حاصل از آن بود.

● روش ها:

به این منظور ابتدا پودرهای خشک آرتمیا با استفاده از حلال هگزان و توسط دستگاه سوکسوله به مدت 24 ساعت چربی زدایی گردید. سپس با استفاده از حلال دی کلرومتان عمل استخراج بر روی پودر باقیمانده انجام و مواد نیمه قطبی استخراج شد. و در نهایت پودر چربی زدایی شده به روش ماسراسیون و با استفاده از حلالهای مختلف شامل متانول، اتانول و مخلوط هیدروالکلی (70:30) بطور جداگانه عصاره گیری گردید. عصاره های تام بدست آمده توسط دستگاه روتاری اواپراتور تحت خلا و دمای کم کاملا خشک شد و محلولهای استاندارد با انحلال وزن مشخصی از عصاره خشک در حجم ثابتی از حلال از آنها تهیه گردید و محدوده جذب و قدرت جذب پرتوهای UV توسط آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. در مرحله بعد برای بررسی دقیقتر عصاره ها، عمل فراکسیونه کردن بر روی عصاره های تام انجام شد. برای این منظور عصاره های تام بر روی ستونی از سفادکس LH-20 و به کمک متانل کروماتوگرافی گردید و فراکسیونها جمع آوری شد.

● یافته ها:

از تک تک فراکسیون های حاصل طیف UV تهیه شد و نمونه های دارای طیف مشابه با هم مخلوط شدند تا چندین فراکسیون عمده حاصل آمد. با بررسی طیف جذبی محلولهای هم غلظت تهیه شده از فراکسیونها و مقایسه نتایج حاصل مشخص شد که فراکسیون دوم عصاره هیدرواتانلی %70 و فراکسیون سوم عصاره متانلی دارای مطلوب ترین جذب در ناحیه UV-B است.

● نتیجه گیری:

نتایج این بررسی نشان داد که از عصاره هیدروالکلی و متانولی آرتمیا ارومیانا می توان همانند آرتمیا سالینا به عنوان ضد آفتاب در ساخت فرآورده های موضعی استفاده کرد، ولی به دلیل خطراتی که استفاده از متانل به دنبال دارد پیشنهاد می شود که از عصاره

بررسی اثرات ضد آفتاب عصاره های تام آرتمیا سالینا و آرتمیا ارومیانا و فراکسیون های تهیه شده از آنها baresi asrate zede aftab pdf 199 KB application pdf
حسین ناظمیه جواد شکری سامان احمدنصرالهی شیرزاد آذرمی مسعود مدرسی
پایگاه اطلاعات علمی

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر