اثر آسپیرین بر مورفولوژی نورونهای ناحیه CA1 هیپوکامپ پس از القا ایسکمی در موش صحرایی نر

اثر آسپیرین بر مورفولوژی نورونهای ناحیه CA1 هیپوکامپ پس از القا ایسکمی در موش صحرایی نر

اثر آسپیرین بر مورفولوژی نورونهای ناحیه CA1 هیپوکامپ پس از القا ایسکمی در موش صحرایی نر

تغییرات مرفولوژیک انسداد دایم شریان مغزی میانی چپ و موقت کاروتیدهای مشترک راست و چپ بر نورونهای ناحیه CA1 هیپوکامپ و اثرات حفاظتی تزریق داخل صفاقی آسپیرین متعاقب ایسکمی بر روی این ناحیه در موشهای صحرایی نر.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
0 نظر

● هدف:

 

تغییرات مرفولوژیک انسداد دایم شریان مغزی میانی چپ و موقت کاروتیدهای مشترک راست و چپ بر نورونهای ناحیه CA1 هیپوکامپ و اثرات حفاظتی تزریق داخل صفاقی آسپیرین متعاقب ایسکمی بر روی این ناحیه در موشهای صحرایی نر.

● مواد و روشها:

در این پژوهش از 4 گروه آزمایشی استفاده شد؛ که شامل کنترل، شاهد، ایسکمی و آسپیرین بودند. در گروه ایسکمی؛ شریان مغزی میانی چپ با سوراخ کردن جمجمه، کوتر می شد. سپس شریانهای کاروتید مشترک نیز پس از جدا کردن از عصب واگ و ورید ژوگولار، به مدت 90 دقیقه مسدود می گشت. در گروه آسپیرین، 30 دقیقه پس از القای ایسکمی، به حیوانات 30 میلی گرم بر کیلوگرم آسپیرین به صورت داخل صفاقی تزریق می شد. 48 ساعت پس از جراحی، مغز حیوان خارج، هیپوکامپ جدا و تثبیت می گردید. در انتها، نمونه ها توسط هماتوکسیلین و ایوزین رنگ آمیزی شدند ومرفولوژی ناحیه CA1 هیپوکامپ در تمام گروهها مورد مقایسه قرار گرفتند.

● یافته ها:

نورونهای پیرامیدال ناحیه CA1 هیپوکامپ به دنبال ایسکمی دچار دژنراسیون و نکروز شدند. این نورونها دارای سیتوپلاسمی متراکم و هسته هایی پیکنوتیک بودند و ایوزینوفیلیایی سیتوپلاسم افزایش یافته بود. تزریق آسپیرین نیم ساعت بعد از ایسکمی باعث بهبود وضعیت نورونی ناحیه شده و تعداد هسته های پیکنوزیس را کاهش داد.

● نتیجه گیری:

نتایج ما پیشنهاد می کند که این نوع مدل ایسکمی اثرات شدیدی بر نورونهای پیرامیدال ناحیه CA1 دارد و تزریق آسپیرین به صورت تک دوز، باعث کاهش اثرات ایسکمی و آسیب به نورونها می شود.

اثر آسپیرین بر مورفولوژی نورونهای ناحیه CA1 هیپوکامپ پس از القا ایسکمی در موش صحرایی نر asare aspirin bar merfoloji pdf 4 922 KB application pdf
سیدحسن افتخارواقفی علی ابولی دخت نوقی زاده وحید شیبانی رضا ملک پور مسعود عزت آبادی پور رسول فرازی فرد
پایگاه اطلاعات علمی

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر