مطالعه نقش احتمالی سیستم های سروتونرژیک و اوپیوییدی در بی دردی ناشی از تجویز عصاره برگ گیاه شنبلیله، Trigonella foenum-graecum

مطالعه نقش احتمالی سیستم های سروتونرژیک و اوپیوییدی در بی دردی ناشی از تجویز عصاره برگ گیاه شنبلیله، Trigonella foenum-graecum

مطالعه نقش احتمالی سیستم های سروتونرژیک و اوپیوییدی در بی دردی ناشی از تجویز عصاره برگ گیاه شنبلیله، Trigonella foenum-graecum

با توجه به وجود تشابهات ظاهری بین اثرات عصاره برگ شنبلیله و داروهای ضد التهابی غیر استروییدی (NSAIDs) وجود توام اثرات ضد درد، ضد تب و ضد التهاب و همچنین نقش شناخته شده سیستم سروتونرژیک در بی دردی ناشی از NSAIDs، این مطالعه با استفاده موش صحرایی نر NMRI با وزن 220 20 گرم و آزمون فرمالین به منظور بررسی نقش احتمالی سیستم سروتونرژیک در بی دردی حاصل از عصاره شنبلیله انجام شد.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
0 نظر

با توجه به وجود تشابهات ظاهری بین اثرات عصاره برگ شنبلیله و داروهای ضد التهابی غیر استروییدی (NSAIDs) وجود توام اثرات ضد درد، ضد تب و ضد التهاب و همچنین نقش شناخته شده سیستم سروتونرژیک در بی دردی ناشی از NSAIDs، این مطالعه با استفاده موش صحرایی نر NMRI با وزن 220 20 گرم و آزمون فرمالین به منظور بررسی نقش احتمالی سیستم سروتونرژیک در بی دردی حاصل از عصاره شنبلیله انجام شد.

 

بعد از تخریب شیمیایی سیستم سروتونرژیک توسط تزریق داخل نخاعی 5، 7- دی هیدروکسی تریپتامین، اثر ضد دردی تجویز نخاعی عصاره با دو دوز متفاوت 0.5 mg/rat و 3 در آزمون فرمالین بررسی شد.

نتایج بیانگر این هستند که بی دردی ناشی از تجویز نخاعی عصاره شنبلیله با دوز 0.5 mg/rat در مرحله اول آزمون فرمالین ارتباطی با سیستم سروتونرژیک نخاعی ندارد و بی دردی در مرحله دوم با تخریب این سیستم تغییر معنی داری نداشت. تخریب سیستم سروتونرژیک نخاعی موجب کاهش بی دردی ناشی از تزریق نخاعی عصاره با دوز 3 mg/rat در مرحله دوم آزمون فرمالین گردید (P<0.01) ولی عصاره هنوز اثر ضد دردی از خود نشان می داد (P<0.05). ضمنا پیش درمانی با نالوکسان داخل صفاقی اثری بر بی دردی عصاره شنبلیله نداشت.

این مطالعه ضمن تایید نقش سیستم سروتونرژیک در اثرات ضد دردی عصاره شنبلیله در مرحله دوم آزمون فرمالین، احتمال وجود برخی مکانیسم های ضد دردی دیگر برای این عصاره در هر دو مرحله آزمون فرمالین را مطرح می سازد.

مطالعه نقش احتمالی سیستم های سروتونرژیک و اوپیوییدی در بی دردی ناشی از تجویز عصاره برگ گیاه شنبلیله Trigonella foenum graecum Trigonella foenum graecum pdf 208 KB application pdf
علیرضا پرویزپور ابوالحسن احمدیانی محمد کمالی نژاد
پایگاه اطلاعات علمی

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر