بررسی اثر کتوکونازول 2% موضعی بر بیماران آکنه ولگاریس دارای اسمیر مثبت از نظر Pityrosporum ovale

بررسی اثر کتوکونازول 2% موضعی بر بیماران آکنه ولگاریس دارای اسمیر مثبت از نظر Pityrosporum ovale

بررسی اثر کتوکونازول 2% موضعی بر بیماران آکنه ولگاریس دارای اسمیر مثبت از نظر Pityrosporum ovale

آکنه ولگاریس بیماری التهابی مزمن واحد پیلوسباسه است. نقش Pityrosporum ovale در ایجاد التهاب و تشدید آکنه همچنان مورد بحث است.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
0 نظر

● مقدمه:

 

آکنه ولگاریس بیماری التهابی مزمن واحد پیلوسباسه است. نقش Pityrosporum ovale در ایجاد التهاب و تشدید آکنه همچنان مورد بحث است.

● هدف:

تعیین اثر بخشی کرم کتو کونازول موضعی 2% در مقایسه با دارونما در درمان آکنه ولگاریس در بیماران با اسمیر مثبت از نظرPityrosporum ovale .

● روش اجرا:

از ضایعات 84 بیمار دارای آکنه ولگاریس مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان رازی تهران اسمیر از نظر P.ovale گرفته شد. موارد مثبت بعد از تعیین clinical & mycological grading به طور تصادفی تحت درمان با کتو کونازول موضعی 2% یا دارونما قرار گرفتند. پس از 4 هفته بیماران مجددا از لحاظ دو معیار فوق ارزیابی و سپس با داروهای رایج آکنه درمان شدند.

● یافته ها:

از 84 بیمار، 56 نفر از نظر P.ovale اسمیر مثبت داشتند. 29 نفر تحت درمان با کتو کونازول موضعی و 27 نفر تحت درمان با دارونما قرار گرفتند. clinical grading در گروه کتو کونازول قبل از درمان 2.6 و بعد از درمان 2.16 و در گروه دارونما قبل از درمان 2.21 و پس از درمان 2.05 بود. mycological grading در گروه کتو کونازول قبل از درمان 1.4 و بعد از درمان 0.44 و در گروه دارونما قبل از درمان 1.42 و پس از درمان هم 1.42 بود.

● نتیجه گیری:

بهبودی mycological grading در گروه تحت درمان با کتو کنازول 2%، بیش از گروه دارونما بوده است. اما کتوکونازول روی clinical grading آکنه تاٌثیری

بررسی اثر کتوکونازول 2 موضعی بر بیماران آکنه ولگاریس دارای اسمیر مثبت از نظر Pityrosporum ovale baresi asare ketoconazol pdf 114 KB application pdf
محمدجواد ناظمی تبریزی امیرهوشنگ احسانی یلدا صداقت پدرام نورمحمدپور مرجان مهاجر پریسا صاحب نظر
پایگاه اطلاعات علمی

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر