اثر ضد درد سوکرالفات در تانسیلکتومی اطفال

اثر ضد درد سوکرالفات در تانسیلکتومی اطفال

جراحی لوزه درد قابل توجهی ایجاد می کند و لذا از روشهای سنتی متعددی، برای کاهش درد استفاده می کنند که فاقد نتایج و اثر است و لازم است داروهای مسکن جدید با مکانیسمهای متفاوت جهت کاهش درد، بعد از تانسیلکتومی مورد بررسی قرار گیرند سوکرالفات بستر زخمی پس از تانسیلکتومی را پوشانده و با این روش می تواند اثر ضددرد از خود نشان دهد.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
0 نظر

● مقدمه:

 

جراحی لوزه درد قابل توجهی ایجاد می کند و لذا از روشهای سنتی متعددی، برای کاهش درد استفاده می کنند که فاقد نتایج و اثر است و لازم است داروهای مسکن جدید با مکانیسمهای متفاوت جهت کاهش درد، بعد از تانسیلکتومی مورد بررسی قرار گیرند سوکرالفات بستر زخمی پس از تانسیلکتومی را پوشانده و با این روش می تواند اثر ضددرد از خود نشان دهد.

● مواد و روش:

در این کارآزمایی بالینی شاهددار دو سویه کور در گروه 35 نفری از کودکان 8 تا 12 ساله مورد بررسی قرار گرفتند همه بیماران شربت آموکسی سیلین هر 8 ساعت و شربت استامینوفن هنگام درد مصرف کردند. بیماران بطور تصادفی یکی از محلولهای سوکرالفات یا ویتامین B1 را بعد از عمل هر 6 ساعت غرغره کرده و سپس آن را فرو می دادند، شدت گلودرد و گوش درد و مصرف استامینوفن توسط بیمار و والدین او در 3 روز بعد از عمل جراحی ثبت شده و روز چهارم بعد از عمل بیماران از نظر پوشش مخاطی سطح لوزه و عوارض سوکرالفات بررسی شدند.

به ترتیب افزایش یافته و از 1.6 دریافت نرمال به 2.04 در بافت آدنوم و 7.14 در بافت بدخیم رسید.

● نتایج:

میانگین شدت گلودرد و گوش درد، در روزهای اول تا سوم بعد از عمل در گروه سوکرالفات بطور معنی داری کمتر از گروه دارونما بود. میزان مصرف مسکن در گروه دارونما، در تمام مدت بعد از عمل جراحی بالاتر از گروه سوکرالفات بود که این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود (P?<0.001). در روز چهارم بعد از عمل 13 نفر از گروه سوکرالفات، تشکیل غشا مخاطی بیش از 50% در بستر لوزه داشتند در مقابل 11 نفر در گروه دارونما، ولی این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود (P?<0.6).

● بحث:

در این مطالعه سوکرالفات توانست با مکانیسم پوشاندن بستر زخمی لوزه، از خود اثر ضد درد نشان داده و به طور معنی داری باعث کاهش میزان میزان گلو درد و گوش درد (به عنوان متغیرهای (Subjective و کاهش مصرف مسکن (به عنوان متغیر (Objective شود.

اثر ضد درد سوکرالفات در تانسیلکتومی اطفال asare zede dard pdf 2 884 KB application pdf
احمدرضا اخوت بهروز براتی
پایگاه اطلاعات علمی

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر