کنترل پلاسبو

کنترل پلاسبو

هدف از انجام این مطالعه مقایسه کردن تاثیر قرص عصاره سنجد و استامینوفن و پلاسبو در بیماران مبتلا به استوآرتریت زانو می باشد
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
0 نظر

● هدف:

 

هدف از انجام این مطالعه مقایسه کردن تاثیر قرص عصاره سنجد و استامینوفن و پلاسبو در بیماران مبتلا به استوآرتریت زانو می باشد.

● روش بررسی:

در این مطالعه تصادفی شده دوسوکورکنترلی با پلاسبو، ما 120 بیمار استوارتریتی زانو با درد متوسط تا شدید، بدون بیماری همزمان (جور شده از نظر Body Mags Index و Kellgren-Lawrence grade) را به مدت 7 هفته تحت درمان برنامه ریزی شده با عصاره سنجد، استامینوفن و پلاسبو قرار دادیم. دوره درمان شامل 7 هفته درمان با داروهای مورد نظر بعد از ? هفته دوره Washout بود. در ابتدای شروع درمان، 40 بیمار عصاره سنجد، 40 بیمار استامینوفن و 40 بیمار پلاسبو دریافت کردند. دوز درمانی برای همه گرو ها شامل دو قرص بود. ناپروکسن در طول درمان به عنوان درمان اختیاری در صورت درد شدید (rescue) بکار برده شد. پاسخ درمانی با اندکس های استاندارد Visual Visual Analog Scale of pain (VAS), Lequesne's Pain Function Index (LPFI) and Global assessment of efficacy and tolerability by patient and physician) سنجیده شد.

● یافته ها:

115 بیمار تا انتهای مطالعه (7هفته) پیگیری شدند. از این میان 38 نفر عصاره سنجد، 37 نفر استامینوفن و 40 نفر پلاسبو دریافت کردند. در گروههای درمانی عصاره سنجد، استامینوفن و پلاسبو، میانگین انحراف معیار در LPFI Score به ترتیب از9.3 2.6 به 6.7 3.1 از 10.4 2.8 به 8.6 2.9 و از 9.4 2.9 به 8.3 2.9 کاهش پیدا کرد (p<0.001). در Global assessment of efficacy and tolerability by patient and physician، بهبود از وضعیت پایه در گروه عصاره سنجد بهتر از گروه های درمانی استامینوفن و پلاسبو بود (p<0.001). در بین گروه های درمانی هیچ اختلاف آماری و بالینی از نظر عوارض جانبی و تحمل بیمار به دارو دیده نشد.

● بحث:

این مطالعه نشان داد که عصاره سنجد به عنوان یک درمان جدید گیاهی، در درمان استوآرتریت زانو کارآیی بهتری از استامینوفن و پلاسبو دارد.

بررسی تاثیر عصاره سنجد در بیماران مبتلا به استوارتریت زانو یک مطالعه بالینی مداخله ای تصادفی شده دوسو کور با کنترل پلاسبو Elaeagnus Angustifolia pdf 191 KB application pdf
غلام حسین علی شیری ابوالحسن احمدیانی نوشین بیات محمد کمالی نژاد احمد سلیم زاده ثریا صارمی سیدمحمد میری علی اصغر نوده
پایگاه اطلاعات علمی

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر