تاثیر آیونتوفورز بر آزادسـازی تــرتینوییــن از فراورده های نیمه جامد و عبور آن از پوست موش صحرایی

تاثیر آیونتوفورز بر آزادسـازی تــرتینوییــن از فراورده های نیمه جامد و عبور آن از پوست موش صحرایی

تاثیر آیونتوفورز بر آزادسـازی تــرتینوییــن از فراورده های نیمه جامد و عبور آن از پوست موش صحرایی

آکنه یکی از شایع ترین بیماری های پوستی در هر دو جنس بالغان است. ترتینویین، به خاطر اثرات کومدولیتیک و مهار باز شدن کومدون ها، در آکنه مورد استفاده قرار گرفته است.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
0 نظر

● مقدمه و هدف:

 

آکنه یکی از شایع ترین بیماری های پوستی در هر دو جنس بالغان است. ترتینویین، به خاطر اثرات کومدولیتیک و مهار باز شدن کومدون ها، در آکنه مورد استفاده قرار گرفته است. این دارو به فرم های کرم، ژل و لوسیون 0.01 تا 0.1 درصد در داروخانه ها به فروش می رسد. چند گزارش کلینیکی در زمینه اثرات مثبت آیونتوفورز بر روند بهبود اسکار ناشی از آکنه موجود است. هدف از مطالعه حاضر، تعیین تاثیر آیونتوفورز بر آزادسازی ترتینویین از فراورده های نیمه جامد و عبور آن از پوست موش صحرایی بود.

● مواد و روش ها:

این مطالعه از نوع تجربی بوده و در فاصله سال های 1384 تا 1385 در آزمایشگاه فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به طور برون تن صورت گرفت. فرمولاسیون های موضعی ترتینویین موجود در بازار دارویی ایران (کرم و ژل رتین- آ، کرم و ژل 0.025 درصد ترتینویین) از لحاظ محتوای دارویی و یک نواختی محتوا مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش آزادسازی دارو از پایه های موضعی) کرم و ژل) به وسیله غشاء سنتتیک و آزمایش عبور دارو از پوست به وسیله پوست جدا شده موش صحرایی و سل دیفوزیون فرانز به مدت 2 ساعت انجام شد. این دو آزمایش هم با حضور میدان آیونتوفورز و هم بدون حضور این میدان صورت گرفت. شدت میدان الکتریکی مورد استفاده 0.5 میلی آمپر بر سانتی متر مربع بود. تعیین مقدار دارو در محیط گیرنده به روش اسپکتروسکپی فرابنفش در حداکثر طول موج برابر با 352 نانومتر صورت گرفت. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه و تی تحلیل گردید.

● یافته ها:

نتایج آزمایش آزادسازی دارو از غشاء سنتتیک نشان داد که در پایان ساعت دوم آزمایش و در حضور میدان الکتریکی معادل 17.5 درصد، 26.5 درصد، 19 درصد و 54 درصد دارو به ترتیب از ژل ترتینویین) ایرانی)، ژل رتین- آ، کرم ترتینویین (ایرانی) و کرم رتین- آ، آزاد می گردد که به مراتب بیش از میزان داروی آزاد شده از هر پایه در عدم حضور میدان آیونتوفورز است. به علاوه با حضور میدان الکتریکی عبور دارو از خلال پوست به طور معنی داری بیشتر از زمانی است که از میدان الکتریکی استفاده نشده است.

● نتیجه گیری:

کاربرد جریان الکتریکی از نوع مستقیم در مدت زمان مشخص، سبب تسهیل عبور ترتینویین از پوست می شود. در این حالت، آزاد سازی دارو از پایه و عبور آن از کینتیک درجه صفر پیروی می کند.

تاثیر آیونتوفورز بر آزادسـازی تــرتینوییــن از فراورده های نیمه جامد و عبور آن از پوست موش صحرایی tasire auontofors bar azadsazi tertinoein pdf 173 KB application pdf
مجتبی حشمتی پور ناصر توکلی رضا ابراهیمی
پایگاه اطلاعات علمی www sid ir

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر