اثر ضد انقباضی برگ مو Vitis vinifera بر رحم جدا شده موش صحرایی

اثر ضد انقباضی برگ مو Vitis vinifera بر رحم جدا شده موش صحرایی

برگ مو یا انگور (Vitis vinifera از تیره Vitaceae) در طب سنتی جهت درمان اسهال استفاده می شود ولی مطالعه بالینی و یا حیوانی در باره اثرات آن بر رحم انجام نشده است.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
0 نظر

برگ مو یا انگور (Vitis vinifera از تیره Vitaceae) در طب سنتی جهت درمان اسهال استفاده می شود ولی مطالعه بالینی و یا حیوانی در باره اثرات آن بر رحم انجام نشده است. عملکرد مهاری عصاره برگ مو بر انقباض ناشی از کلرور پتاسیم و استیل کولین در ایلیوم موش صحرایی گزارش شده است. هدف تحقیق حاضر، بررسی اثر عصاره آبی الکلی برگ مو بر فعالیت مکانیکی رحم موش صحرایی باکره در حضور بعضی از محرک های عضله صاف رحم (کلرور پتاسیم و اکسی توسین) می باشد. بدین منظور از برگ مو به روش خیساندن با الکل 70% پس از 72 ساعت عصاره گیری شد. رحــم موش های صحرایی بالغ باکره در حمام بافت حاوی محلول دیژالون (De Jalon) با دمای 30?C قرار گرفتند. انقباضات رحم تحت نیم گرم کشش اولیه به روش ایزومتریک اندازه گیری شد. در این تجربه اثر کلرور پتاسیم (60 mM) و اکسی توکسین (4 mU/ml) به تنهایی و در حضور غلظت های مختلف عصاره (5/0 ، 1 ، 2، 4 و mg/ml 8) بررسی شد. درصد تغییرات نیروی انقباضی و یا نیروی انقباضی برحسب گرم به ازای 100 mg بافت محاسبه شد. نتایج نشان می دهند که عصاره به صورت وابسته به غلظت، انقباض رحم ناشی از کلرور پتاسیم را کاهش می دهد (P<0.0001). آنتاگونیست رسپتورهای b آدرنرژیک (پروپرانولول 1 ?M) تغییری در انقباض ناشی از کلرور پتاسیم ایجاد نکرد و عملکرد مهاری عصاره در حضور پروپرانولول نیز همچنان وجود داشت. هم چنین انقباض رحم ناشی از اکسی توسین (4 mU/ml) به وسیله غلظت 4 mg/ml عصاره به صورت قابل ملاحظه کاهش یافت (P<0.0001). بر اساس نتایج به دست آمده می توان پیشنهاد نمود که، عصاره آبی الکلی برگ مو احتمالا بدون فعال کردن رسپتورهای آدرنرژیک و از طریق مهار کانال های کلسیمی وابسته به ولتاژ موجب کاهش و مهار انقباض ناشی از کلرور پتاسیم و اکسی توسین در رحم موش صحرایی می شود.

 

اثر ضد انقباضی برگ مو Vitis vinifera بر رحم جدا شده موش صحرایی Vitis vinifera pdf 206 KB application pdf
محمدکاظم غریب ناصری پروین احسانی
پایگاه اطلاعات علمی

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر