مقایسه تاثیر استامینوفن خوراکی با دو دوز رکتال بر بهبودی کودکان مبتلا به تب

مقایسه تاثیر استامینوفن خوراکی با دو دوز رکتال بر بهبودی کودکان مبتلا به تب

مقایسه تاثیر استامینوفن خوراکی با دو دوز رکتال بر بهبودی کودکان مبتلا به تب

با توجه به شیوع شکایت تب در کودکان و عوارض ناشی از آن و تأ;ثیر متفاوت رژیم های درمانی کاهنده تب و به منظور مقایسه اثرات درمانی سه روش، استامینوفن خوراکی با دوز معمولی، استامینوفن رکتال با دوز معمولی و استامینوفن رکتال با دوز بالا، این مطالعه روی کودکان بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1383 صورت پذیرفت.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
0 نظر

● سابقه و هدف:

 

با توجه به شیوع شکایت تب در کودکان و عوارض ناشی از آن و تأثیر متفاوت رژیم های درمانی کاهنده تب و به منظور مقایسه اثرات درمانی سه روش، استامینوفن خوراکی با دوز معمولی، استامینوفن رکتال با دوز معمولی و استامینوفن رکتال با دوز بالا، این مطالعه روی کودکان بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1383 صورت پذیرفت.

● مواد و روش ها:

تحقیق به روش کارآزمایی بالینی بر روی 120 کودک 6 ماه تا 6 سال تب دار با درجه حرارت بیش از 38 C (زیربغلی) انجام شد. بیماران به سه گروه مساوی تقسیم شدند. گروه اول استامینوفن خوراکی با دوز معمولی (10-15 mg/kg)، گروه دوم استامینوفن رکتال با دوز معمولی (10-15 mg/kg) و گروه سوم استامینوفن رکتال با دوز بالا (10-15 mg/kg) دریافت کردند و درجه حرارت بدن 6 و 3 و 1 ساعت بعد از تجویز دارو اندازه گیری شد و در صورت کاهش درجه حرارت به میزان یک درجه به عنوان بهبودی تلقی گردید. اطلاعات با استفاده از آزمون آماری کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

● یافته ها:

تحقیق روی 40 نفر در هر گروه انجام گردید بهبودی به ترتیب در دریافت کنندگان استامینوفن خوراکی با دوز معمولی، استامینوفن رکتال با دوز معمولی و استامینوفن رکتال با دوز بالا پس از یک ساعت از تجویز دارو در 4 نفر (10%)، 6 نفر (15%) و 12 نفر (30%). (p<0.05) و پس از 3 ساعت در 50 درصد، 65 درصد و 85 درصد (p<0.001) و پس از 6 ساعت در 5/2 درصد، 5/7 درصد و 20 درصد (N.S) دیده شد.

● نتیجه گیری و توصیه ها:

استامینوفن رکتال با دوز بالا، تاثیر درمانی بهتری در کاهش تب در کودکان نسبت به استامینوفن خوراکی و رکتال با دوز معمولی دارد و به کار گرفتن توصیه می شود

مقایسه تاثیر استامینوفن خوراکی با دو دوز رکتال بر بهبودی کودکان مبتلا به تب acetaminophen khoraki pdf 193 KB application pdf
احمد طالبیان حمیدرضا شرکت العباسیه محسن اربابی سیدغلام عباس موسوی
پایگاه اطلاعات علمی

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر