فعالیت ضد قارچی اسانس کندر (Boswelli serrata) بر علیه ایزوله های بالینی مقاوم و حساس کاندیدا آلبیکنس به فلوکونازول

فعالیت ضد قارچی اسانس کندر (Boswelli serrata) بر علیه ایزوله های بالینی مقاوم و حساس کاندیدا آلبیکنس به فلوکونازول

فعالیت ضد قارچی اسانس کندر (Boswelli serrata) بر علیه ایزوله های بالینی مقاوم و حساس کاندیدا آلبیکنس به فلوکونازول

کاندیدا آلبیکنس قارچ فرصت طلبی است که در صورت ضعف سیستم ایمنی می تواند در انسان ایجاد بیماری بنماید. کندر گیاهی است که خاصیت ضد باکتریایی و ضد التهابی آن توسط محققین به اثبات رسیده است.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
1 نظر

● هدف:

 

کاندیدا آلبیکنس قارچ فرصت طلبی است که در صورت ضعف سیستم ایمنی می تواند در انسان ایجاد بیماری بنماید. کندر گیاهی است که خاصیت ضد باکتریایی و ضد التهابی آن توسط محققین به اثبات رسیده است. هدف از این تحقیق اثر دادن اسانس گیاه کندر بر 25 ایزوله کاندیدا آلبیکنس حساس به فلوکونازول و 25 ایزوله کاندیدا آلبیکنس مقاوم به فلوکونازول و در نهایت مقایسه این دو گروه می باشد.

● روش ها:

در این تحقیق از روش میکرودایلوشن استفاده شد. برای این منظور با استفاده از دستگاه Clevenger و با استفاده از روش تقطیر با بخار آب اسانس کندر استخراج شد و سپس این اسانس بر سلول های کاندیدا آلبیکنس در گوده های میکروپلیت اثر داده شد و نتایج بررسی گردید.

● نتایج:

تعداد نمونه ها در این تحقیق 50 ایزوله قارچ کاندیدا آلبیکنس بود که 25 ایزوله حساس به فلوکونازول و 25 ایزوله مقاوم به فلوکونازول بودند. در گروه ایزوله های حساس به فلوکونازول سه ایزوله تا رقت 1.32 اسانس، هفت ایزوله تا رقت 1.64 اسانس، هفت ایزوله تا رقت 1.128 و هشت ایزوله تا رقت 1.256 اسانس رشد نکردند. در گروه ایزوله های مقام به فلوکونازول یک ایزوله تا رقت 1.32، شش ایزوله تا رقت 1.64، هشت ایزوله تا رقت 1.128 و ده ایزوله تا رقت 1.256 اسانس رشد نکردند.

● نتیجه گیری:

با توجه به این که اسانس کندر بر روی همه ایزوله های بکاررفته در این تحقیق اثر مهاری داشته می توان آن را اسانسی موثر بر روی قارچ کاندیدا آلبیکنس در شرایط آزمایشگاهی معرفی و بررسی های بالینی اثرات ضد قارچی آنرا توصیه نمود.

فعالیت ضد قارچی اسانس کندر Boswelli serrata بر علیه ایزوله های بالینی مقاوم و حساس کاندیدا آلبیکنس به فلوکونازول faaliate zede gharchi pdf 148 KB application pdf
رسول محمدی محمدحسین یادگاری فریبرز معطر معصومه شمس قهفرخی
پایگاه اطلاعات علمی

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
پرسش
موافقم0
مخالفم0
هندوانه  (یک شنبه 30 آذر 1399)
مطالب خوبی دارید مرسی از مجله مادر و کودک گوپی