بررسی اثر میوه هندوانه ابوجهل بر کاهش قند خون در بیماران دیابتی نوع دوم - گوپی

بررسی اثر میوه هندوانه ابوجهل بر کاهش قند خون در بیماران دیابتی نوع دوم - گوپی

بررسی اثر میوه هندوانه ابوجهل بر کاهش قند خون در بیماران دیابتی نوع دوم - گوپی

هندوانه ابوجهل توسط بسیاری از عطاری ها به بیماران دیابتی جهت کاهش قند خون تجویز می شود ولی اطلاعات علمی بالینی معتبر در مورد اثر ضد دیابتی و سمیت این گیاه وجود ندارد.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
0 نظر

● مقدمه:

هندوانه ابوجهل توسط بسیاری از عطاری ها به بیماران دیابتی جهت کاهش قند خون تجویز می شود ولی اطلاعات علمی بالینی معتبر در مورد اثر ضد دیابتی و سمیت این گیاه وجود ندارد.

● هدف:

هدف این طرح بررسی اثر ضددیابتی، عوارض جانبی و سمیت هندوانه ابوجهل روی بیماران دیابتی نوع دوم می باشد.

● مواد و روش ها:

دو گروه 25 نفری بیماران دیابتی نوع دوم به شکل تصادفی به مدت 2 ماه تحت درمان با هندوانه ابوجهل و دارونما قرار گرفتند. گروه اول علاوه بر داروهای خوراکی معمول خود، 3 عدد کپسول 100 میلی گرمی هندوانه ابوجهل سه بار در روز همراه با غذا و گروه دوم به طور مشابه کپسول دارونما دریافت کردند.

درمان دیابت با هندوانه ابوجهل 
بیماران هر دو گروه از نظر میزان مارکرهای سرولوژیکی از قبیل میزان هموگلوبین گلیکوزیله خون و میزان قند، کلسترول، LDL، HDL، تری گلیسرید، SGOT ،SGPT، BUN، ALK و کراتینین خون در حالت ناشتا قبل و درپایان مطالعه آزمایش شدند.

● نتایج:

در گروه هندوانه ابوجهل میانگین میزان HbA1C خون به طور معنی داری از 4/10 درصد به 0/9 درصد کاهش یافت. در گروه دارونما میانگین میزان هموگلوبین گلیکوزیله خون قبل و بعد از درمان تغییر معنی داری نداشت.

 
در گروه هندوانه ابوجهل میانگین میزان قند خون ناشتا قبل از درمان 189 میلی گرم در دسی لیتر بود که بعد از 2 ماه درمان این میزان به طور معنی داری به 174 کاهش یافت. در بیماران گروه دارونما میانگین میزان قند خون ناشتا قبل و بعد از درمان تغییر معنی داری نداشت.

● نتیجه گیری:

تجویز مقدار 100 میلی گرم سه بار در روز هندوانه ابوجهل به بیماران دیابتی نوع دوم موجب کاهش میزان HbA1C و قندخون ناشتا در این بیماران شد. تجویز این میزان دوز به مدت 2 ماه به این بیماران بدون هیچ گونه عوارض جانبی گوارشی، کبدی و کلیوی بود. جهت اطمینان بیشتر آزمایش این دوز هندوانه ابوجهل بر روی تعداد زیادتری بیمار در مدت طولاتی تر پیشنهاد می شود.

بررسی اثر میوه هندوانه ابوجهل Citrullus colocynthis L Schrad بر کاهش قند خون در بیماران دیابتی نوع دوم کارآزمایی بالینی دو سو کور Citrullus colocynthis pdf 226 KB application pdf
حسن فلاح حسینی رامین حشمت محمدباقر اردشیرلاریجانی حسین فخرزاده زهرا جعفری آذر فرزانه درویش زاده مظاهر رحمانی امیرهوشنگ شیخ سامانی
پایگاه اطلاعات علمی

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر