بررسی اثرات ضد میکروبی گیاهان دم اسب و بومادران

بررسی اثرات ضد میکروبی گیاهان دم اسب و بومادران

عصاره های آبی، کلروفرمی و اتیل استاتی گیاهان بومادران و دم اسب با اسامی علمی Achillea millefolium و Equisetum arvense به منظور تعیین اثرات ضدمیکروبی آنها تهیه گردیدند.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
2 نظر

عصاره های آبی، کلروفرمی و اتیل استاتی گیاهان بومادران و دم اسب با اسامی علمی Achillea millefolium و Equisetum arvense به منظور تعیین اثرات ضدمیکروبی آنها تهیه گردیدند. آزمایشات تعیین اثر ضد میکروبی با استفاده از باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس اوریوس، باکتری های گرم منفی اشرشیا کولی و پسودوموناس آیروژینوزا و نیز قارچ های آسپرژیلوس نیجر و کاندیدا آلبیکانس با روش دیفوزیون در آگار انجام گردید. نتایج حاصل از آزمایشات ضد میکروبی طیف متفاوتی از اثرات مهار رشد را روی ارگانیزم های مورد آزمایش نشان داد. عمده ترین اثر ضد میکروبی در مورد فاز کلروفرمی

 

عصاره گیاه بومادران بر روی استافیلوکوکوس اوریوس می باشد. البته اثر مهاری نسبی از همین عصاره روی آسپرژیلوس نایجر نیز مشاهده گردید. بر اساس نتایج به دست آمده، عصاره های اتیل استاتی بومادران و دم اسب روی استافیلولوک اوریوس اثر مهاری قابل توجهی نشان دادند. در مورد فاز آبی هیچکدام از دو گیاه مزبور اثر ضد میکروبی مشاهده نگردید.

بررسی اثرات ضد میکروبی گیاهان دم اسب و بومادران barresi asarate zede microbi pdf 99 KB application pdf
فاطمه فتحی آزاد فرزانه لطفی پور
مجله دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبر 1610 ز

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
پرسش
موافقم0
مخالفم0
آسمان  (یک شنبه 30 آذر 1399)
مطالب عالی و درجه یک بود ممنونم از مجله کودک گوپی
پرسش
موافقم0
مخالفم0
آسمان  (یک شنبه 30 آذر 1399)
مطالب عالی و درجه یک بود ممنونم از مجله کودک گوپی