بررسی اثرات انسولین بر میزان فعالیت آنزیم سرمی و بافتی مبدل آنژیوتانسین ACE) I) در رت دیابتی شده | مجله گوپی

بررسی اثرات انسولین بر میزان فعالیت آنزیم سرمی و بافتی مبدل آنژیوتانسین ACE) I) در رت دیابتی شده | مجله گوپی

بررسی اثرات انسولین بر میزان فعالیت آنزیم سرمی و بافتی مبدل آنژیوتانسین ACE) I) در رت دیابتی شده | مجله گوپی

مکانیسم دقیق ایجاد اختلالات عروقی در دیابت نوعIDDM) I ) روشن نگردیده است. شواهد زیادی مبنی بر تغییر مکانیسم های تنظیم کننده تونیسیته عروق از جمله تغییر فعالیت آنزیم ACE در بعضی بافتها در رتهای دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین وجود دارد.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/19
1 نظر

● مقدمه:

 

مکانیسم دقیق ایجاد اختلالات عروقی در دیابت نوعIDDM) I ) روشن نگردیده است. شواهد زیادی مبنی بر تغییر مکانیسم های تنظیم کننده تونیسیته عروق از جمله تغییر فعالیت آنزیم ACE در بعضی بافتها در رتهای دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین وجود دارد. جهت بررسی اثرات درمان با انسولین بر این تغییرات مطالعه زیر انجام گرفت.

● روشها:

مطالعه بر روی سه گروه متشکل از 8 رت از نژاد Sprauge Dawely انجام گرفت. دیابت توسط 60 mg/kg استرپتوزوتوسین داخل صفاقی در دو گروه دیابتی بدون درمان (D) و درمان شده توسط انسولین (IT) القا گردید. رتهای گروه IT روزانه توسط 10 units/kg/day از انسولین NPH به مدت 4 هفته درمان شدند. گروه کنترل(C) و دیابتی بدون درمان (D) همان مقدار سالین در کل مطالعه دریافت کردند. فعالیت آنزیم ACE به روش HPLC اندازه گیری گردید.

● یافته ها:

4 هفته پس از القا، در مطالعه گروه D, SBP و آنزیم ACE در سرم، ریه، قلب و آیورت افزایش یافت. درمان با انسولین این تغییرات را به حالت طبیعی برگرداند و فعالیت آنزیم در گروه IT نسبت به گروه شاهد تغییری نداشت.

● نتیجه گیری:

می توان نتیجه گرفت که افزایش فعالیت آنزیم ACE و به ویژه ACE قلبی عروقی میتواند در پاتوژنز واسکولوپاتی دیابتی نقش داشته باشد و همچنین یکی از مکانیسم های احتمالی انسولین در کاهش عوارض قلبی عروقی می تواند از طریق کاهش فعالیت این آنزیم باشد.


علی محمد شریفی سیدهادی موسوی محمدباقر اردشیرلاریجانی
پایگاه اطلاعات علمی

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
پرسش
موافقم0
مخالفم0
هدی  (یک شنبه 30 آذر 1399)
مطالب جالبی بود مرسی از مجله مادر گوپی