اثر حفاظتی دانه اسفرزه بر پاسخ گویی انقباضی آیورت سینه ای در موش صحرایی دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین | مجله گوپی

اثر حفاظتی دانه اسفرزه بر پاسخ گویی انقباضی آیورت سینه ای در موش صحرایی دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین | مجله گوپی

اثر حفاظتی دانه اسفرزه بر پاسخ گویی انقباضی آیورت سینه ای در موش صحرایی دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین | مجله گوپی

با توجه به افزایش بروز آترواسکلروز و بیماری های قلبی عروقی در دیابت قندی و ضرورت کنترل این عارضه، در این پژوهش اثر مصرف خوراکی دانه اسفرزه به مدت 2 ماه بر پاسخ گویی انقباضی آیورت ایزوله در مدل تجربی دیابت قندی در موش صحرایی مورد بررسی قرار گرفته است.
گروه دارو و درمان گوپی
1400/5/19
1 نظر

● مقدمه:

 

با توجه به افزایش بروز آترواسکلروز و بیماری های قلبی عروقی در دیابت قندی و ضرورت کنترل این عارضه، در این پژوهش اثر مصرف خوراکی دانه اسفرزه به مدت 2 ماه بر پاسخ گویی انقباضی آیورت ایزوله در مدل تجربی دیابت قندی در موش صحرایی مورد بررسی قرار گرفته است.

● روش کار:

در این پژوهش تجربی 32 موش صحرایی نر از نژاد ویستار به طور تصادفی به چهار گروه کنترل، کنترل تحت تیمار با اسفرزه، دیابتی و دیابتی تحت درمان با اسفرزه تقسیم بندی شدند. برای دیابتی شدن موش ها از داروی استرپتوزوتوسین به میزان 60 میلی گرم بر کیلوگرم به طور داخل صفاقی استفاده شد. دو گروه تحت تیمار با اسفرزه نیز پورد این گیاه مخلوط شده با غذای استاندارد موش را بر یک نسبت وزنی 6.25 درصد دریافت نمودند. پس از گذشت دو ماه پاسخ انقباضی حلقه های آیورت سینه ای به کلروز پتاسیم و نورآدرنالین با استفاده از بساط بافت ایزوله مورد بررسی قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری آنالیز واریانس و توکی استفاده شد.

● نتایج:

میزان گلوکز سرم در گروه دیابتی افزایش معنی داری را در پایان ماه های اول و دوم در مقایسه با هفته قبل از آزمایش داشته (p<0.001)، در حالی که میزان گلوکز سرم در گروه دیابتی تحت درمان با اسفرزه کاهش معنی داری را در مقایسه با گروه دیابتی نشان نداد. به علاوه پاسخ انقباضی در گروه دیابتی تحت درمان با اسفرزه به کلرور پتاسیم (p<0.05) و نورآدرنالین (p<0.01) به طور معنی دار کمتر از گروه دیابتی درمان نشده، بود. هم چنین در پاسخ انقباضی به کلرور پتاسیم و نورآدرنالین در گروه کنترل تحت تیمار در مقایسه با گروه کنترل هیچ گونه تغییر معنی داری مشاهده نگردید.

● نتیجه گیری:

مصرف خوراکی دانه اسفرزه به مدت 2 ماه در کاهش انقباضی سیستم عروق و احتمالا در جلوگیری از بروزهیپرتانسیون متعاقب آن، در مدل تجربی دیابت قندی نوع I در موش صحرایی موثر می باشد.

اثر حفاظتی دانه اسفرزه بر پاسخ گویی انقباضی آیورت سینه ای در موش صحرایی دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین asare hefazaty daneh pdf 138 KB application pdf
مهرداد روغنی توران دخت بلوچ نژاد مجرد سمیرا یادگاری سید روح اله میری
پایگاه اطلاعات علمی

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
پرسش
موافقم0
مخالفم0
کبابی  (یک شنبه 30 آذر 1399)
مطلب های جالبی میزارید ممنونم از مجله مادر و کودک گوپی