قطره چشمی دیکلوفناک سدیم در کاهش درد ناشی از لیزر درمانی شبکیه در رتینوپاتی پرولیفراتیو دیابتی | مجله گوپی

قطره چشمی دیکلوفناک سدیم در کاهش درد ناشی از لیزر درمانی شبکیه در رتینوپاتی پرولیفراتیو دیابتی | مجله گوپی

قطره چشمی دیکلوفناک سدیم در کاهش درد ناشی از لیزر درمانی شبکیه در رتینوپاتی پرولیفراتیو دیابتی | مجله گوپی

تعیین اثرات استفاده موضعی از قطره دیکلوفناک سدیم 0.1 درصد در کاهش درد ناشی از انجام پان رتینال فوتوکوآگولیشن (PRP) در بیماران دچار رتینوپاتیرولیفراتیو دیابتی
گروه دارو و درمان گوپی
1400/5/19
1 نظر

|● هدف:

 

تعیین اثرات استفاده موضعی از قطره دیکلوفناک سدیم 0.1 درصد در کاهش درد ناشی از انجام پان رتینال فوتوکوآگولیشن (PRP) در بیماران دچار رتینوپاتیرولیفراتیو دیابتی .(PDP)

● روش پژوهش:

دویست بیمار شامل 102 مرد و 98 زن مبتلا به PDP و در این کارآزمایی بالینی تصادفی شده شاهد دار و دوسوکور مورد بررسی قرار گرفتند. در گروه آزمون 103) چشم از 103 بیمار( قطره دیکلوفناک سدیم 0.1 درصد ودر گروه شاهد 97) چشم از 97 بیمار( قطره اشک مصنوعی در فواصل زمانی 30، 60 یا 90 دقیقه قبل از انجام PRP در چشم ریخته شد. اندازه گیری سطح درد به دلیل کیفی بودن، به روش غیر عینی و براساس نمره دهی VAS (Scott s visual analogue scale) انجام شد.

● یافته ها:

متوسط سطح درد در گروه آزمون 46 درصد و در گروه شاهد 77 درصد بود )آزمون t، (P<0.0001. همچنین متوسط سطح درد در زنان 42 درصد و در مردان 48 درصد بود )آزمون t، (P=0.014 ولی در رابطه با سن بیماران، تعداد اسپات ها، زمان و سطح انرژی، نوع لیزر استفاده شده و فاصله زمانی مصرف قطره تا PRP و همچنین مصرف روزانه آسپیرین در گروه آزمون، تفاوت معنی داری دیده نشد.

● نتیجه گیری:

استفاده از قطره موضعی دیکلوفناک سدیم 0.1 درصد قبل از انجام PRP در کاهش درد بیماران دچار PDR موثر است.

قطره چشمی دیکلوفناک سدیم در کاهش درد ناشی از لیزر درمانی شبکیه در رتینوپاتی پرولیفراتیو دیابتی ghatreye cheshmi diclofenac sodium pdf 149 KB application pdf
مهدی نیلی احمدآبادی رضا کارخانه آنالی حکمت آرا زینب شیدایی شهریار اربابی رامک روحی پور
پایگاه اطلاعات علمی

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
پرسش
موافقم0
مخالفم0
خان دایی  (یک شنبه 30 آذر 1399)
تشکر بابت زحمات شما