بررسی تاثیر گل راعی در درمان سندرم پیش از قاعدگی | مجله گوپی

بررسی تاثیر گل راعی در درمان سندرم پیش از قاعدگی | مجله گوپی

سندرم پیش از قاعدگی ظهور دوره ای یک یا چند علامت از مجموعه بزرگی از علایم، درست قبل از قاعدگی است که به درجاتی سبب به هم خوردن روش زندگی فرد و فعالیت های وی می شود و به دنبال آن دوره ای فاقد هرگونه علامت پدید می آید.
گروه دارو و درمان گوپی
1400/5/19
1 نظر

● مقدمه:

 

سندرم پیش از قاعدگی ظهور دوره ای یک یا چند علامت از مجموعه بزرگی از علایم، درست قبل از قاعدگی است که به درجاتی سبب به هم خوردن روش زندگی فرد و فعالیت های وی می شود و به دنبال آن دوره ای فاقد هرگونه علامت پدید می آید.

گل راعی با نام علمی Hypericum perforatum L. یکی از گیاهان دارویی است که به صورت سنتی در تخفیف علایم سندرم قبل از قاعدگی استفاده شده است. به همین دلیل انجام کارآزمایی های بالینی برای تعیین تاثیر آن ضرورت دارد.

● هدف:

در این مطالعه اثر قطره خوراکی هایپیران و مقایسه آن با دارونما در بهبود علایم سندرم پیش از قاعدگی مورد بررسی قرار گرفت.

● روش بررسی:

پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی دوسوکور است که بر روی 70 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران که مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی بودند، انجام شد. شرکت کنندگان برای دو سیکل متوالی فرم ثبت وضعیت روزانه آینده نگر را تکمیل کردند و پس از تایید سلامت جسمی و روانی به طور تصادفی به دو گروه 35 نفری تقسیم شدند و به مدت دو سیکل متوالی با 30 قطره هایپیران یا دارونما دوبار در روز، حداقل 7 روز قبل از قاعدگی تحت درمان قرار گرفتند.

● یافته ها:

میزان کاهش شدت علایم سندرم پیش از قاعدگی بعد از مصرف هایپیران 45/46 درصد و در گروه دارونما 1/18 درصد می باشد و نتیجه آزمون t نشان می دهد که بین میزان کاهش شدت علایم بین دو گروه اختلاف معنی داری وجود دارد (p=0.000).

● نتیجه گیری:

هایپیران در درمان سندرم پیش از قاعدگی موثر است، توصیه می شود دارو برای مدت حداقل 2 ماه در فاز لوتیال در درمانسندرم پیش از قاعدگی استفاده شود.

بررسی تاثیر گل راعی در درمان سندرم پیش از قاعدگی Hypericum perforatum L pdf 345 KB application pdf
مینو پاک گوهر مژگان احمدی محمدحسین صالحی سورمقی عباس مهران شاهین آخوندزاده
پایگاه اطلاعات علمی

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
پرسش
موافقم0
مخالفم0
مادر شوهر  (یک شنبه 30 آذر 1399)
مثل همیشه عالی هستین