بررسی تاثیر افدرین عضلانی بر افت فشار خون، ناشی از بی حسی نخاعی در سزارین | مجله گوپی

بررسی تاثیر افدرین عضلانی بر افت فشار خون، ناشی از بی حسی نخاعی در سزارین | مجله گوپی

بررسی تاثیر افدرین عضلانی بر افت فشار خون، ناشی از بی حسی نخاعی در سزارین | مجله گوپی

در مواردی جهت عمل جراحی نیاز به روش هایی غیر از بیهوشی عمومی مانند بی حسی نخاعی می باشد.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/19
0 نظر

● زمینه و هدف:

 

در مواردی جهت عمل جراحی نیاز به روش هایی غیر از بیهوشی عمومی مانند بی حسی نخاعی می باشد. اگر عمل جراحی سزارین با بیهوشی عمومی مقدور نباشد معمولا از این روش جهت ایجاد بی حسی استفاده می گردد که یکی از عوارض حاد و خطیر آن برای مادر و جنین افت سریع فشارخون مادر و برادیکاردی جنین است. جهت جلوگیری از افت ناگهانی فشارخون استفاده از افدرین عضلانی قبل از عمل پیشنهاد گردیده است. لذا این مطالعه به منظور بررسی اثر افدرین عضلانی بر روی افت فشار خون پس از بی حسی نخاعی انجام شد.

● روش مطالعه:

مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی بر 90 بیمار 18 تا 35 ساله کاندید عمل جراحی سزارین الکتیو که به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند انجام شد. گروه اول بدون دریافت افدرین عضلانی (گروه شاهد)، گروه های دوم و سوم (گروه های مورد) بترتیب 25 و 50 میلیگرم افدرین عضلانی پنج دقیقه قبل از بی حسی نخاعی دریافت کردند و فشارخون متوسط شریانی آنها پنج دقیقه قبل و یک، پنج، پانزده و سی دقیقه بعد از بی حسی نخاعی ثبت گردید.

● نتایج:

سه گروه از نظر میانگین فشارخون متوسط شریانی پنج دقیقه قبل از بی حسی نخاعی یکسان بودند. تفاوت میانگین فشارخون متوسط شریانی در دقایق مختلف پس از بیحسی نسبت به پنج دقیقه قبل از آن درگروه های مورد نسبت به گروه شاهد تفاوت معنی داری داشت. این مطالعه نشان داد تزریق 25 و 50 میلیگرم افدرین عضلانی قبل از بی حسی نخاعی، در پیشگیری از افت فشارخون در دقایق مختلف پس از بی حسی موثر است.

● نتیجه گیری:

پیشنهاد می گردد از تزریق 25 و یا 50 میلیگرم افدرین عضلانی قبل از بی حسی نخاعی به عنوان روشی مناسب جهت جلوگیری از افت فشارخون مادر و حفظ سلامت نوزاد استفاده شود.

بررسی تاثیر افدرین عضلانی بر افت فشار خون ناشی از بی حسی نخاعی در سزارین baresi tasire Ephedrine pdf 209 KB application pdf
محمود اخلاقی فاطمه دریس حسین مدینه
پایگاه اطلاعات علمی

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر