نور درمانی | مجله گوپی

نور درمانی | مجله گوپی

درمانگران روش نوردرمانی می گویند هر چند به این روش درمانی وقوف کامل ندارند، اما نور واکنش های اولیه ما را در قبال مردم و موقعیت ها تعیین می کند و معیار ارزیابی قضاوت سریع تر و حساس تر از بسیاری از استعدادها و توانایی های عقلانی است.
گروه دارو و درمان گوپی
1400/5/19
0 نظر

هنرمندان و صوفیان ادعا کرده اند که از روزگاران کهن شاهد نور درمانی (استفاده از مغناطیس مریی برای درمان بیماری ها) بوده و آن را نشان داده اند. در این میان می توان به موارد و مصادیقی نظیر تنوع کارها و آثار هنری نظیر هنر مجسمه سازی، هنر باستان، نقاشی های بومی روی صخره و سنگ در استرالیا و مراکز توتم سرخپوستان آمریکا اشاره کرد که افرادی را نشان می دهد که از سوی مناطق نوری یا لنزهای ناشی از بدن احاطه شده اند. همچنین عقیده بر این است که هاله در آثار هنرمندان غربی نیز از نوعی نور طلایی ناشی می شود که در اطراف سر فرد مورد آزمایش می درخشد.

 

اساس روش نوردرمانی:

درمانگران روش نوردرمانی می گویند هر چند به این روش درمانی وقوف کامل ندارند، اما نور واکنش های اولیه ما را در قبال مردم و موقعیت ها تعیین می کند و معیار ارزیابی قضاوت سریع تر و حساس تر از بسیاری از استعدادها و توانایی های عقلانی است. آنها اظهار می دارند ناآرامی ای که ما گاهی در برخی از گردهمایی های انسانی احساس می کنیم ممکن است از نوعی نور ناشی شود که از هماهنگی و همگامی با درون خود ما انسان ها سر بر می آورد و احساس نوعی آرامش در شرایط خاص احتمالاً به این معنا است که شما از سوی نورهای همگون و هماهنگ احاطه شده اید. گفته می شود نور گیاهان، حیوانات و مواد معدنی به عنوان بخشی از نظام واحد هستی همواره با همدیگر در ارتباط و تعامل هستند. تصور می شود که نور هر شخص از تمامی نورهای منعکس شده از سلول ها و مواد شیمیایی در بدن فرد و همچنین از تعامل این نورها شامل می شود. گفته می شود نور مریی شبیه حالت بیضی است که از چند اینچ تا چندین پا دور بدن فرد احاطه دارد و گاهی در ناحیه سر احاطه بیشتری دارد. این نور از هفت اشعه رنگی مختلف ترکیب می یابد که هر کدام از آنها با عنصر خاصی از بدن همانند کار و نقش پیچیده تر آنها ارتباط دارند. همچنین گفته می شود که اشکال، رنگ ها و استحکام و پایداری این اشعه از شخصی به شخص دیگر فرق می کند و نشانگر ساختار منحصر به فرد هر کس است.

روش استفاده از نوردرمانی:

یک درمانگر، مراحل درمان را با مشاهده یا خیلی به ندرت و عینی تر از طریق لمس نور بیمار برای تفسیر وضعیت سلامتی وی آغاز می کند. مثلاً یک نور کدر و تیره، می تواند سلامتی ضعیفی از شخص یا نیاز به تغییر وضعیت او را نشان دهد. این حالت بیمار را هر روز ضعیف می کند. همچنین گفته می شود حاشیه تاریکی روی برخی از اعضای بدن نشانگر وجود بیماری است. درمانگران معتقدند از طریق نور می توان شخصیت، احساسات و عواطف افراد را نیز مورد بررسی قرار داد. مثلاً نور دارای لبه ها و حاشیه های نرم و چین دار را می توان به عنوان شاخص تاثیرپذیری فرد در قبال سایرین تلقی کرد، در حالی که کناره های سخت و متحرک به معنای اجتماعی بودن، نه آسیب پذیر بودن، است و طرح و نمای سخت و برجسته می تواند نشانگر گرایش دفاعی فرد و وجود این احساس باشد که جهان ماهیت خصومت آمیز دارد، احساسی که از ناامنی عمیق فرد ریشه می گیرد. گفته می شود رنگ ها نیز دارای اهمیت هستند. باور بر این است که وجود ترکیبات رنگ قرمز در حد زیاد در نور شاخص عصبانیت و وجود رنگ آبی به معنای داشتن شخصیت کمال گرا (ایده آلیست) است.

▪ نور قرمز :

نور این رنگ به عنوان رنگ زندگی و قدرت فیزیکی، نشانگر قدرت، انرژی و حساسیت انسان است که به معنای انسجام هماهنگی فرد به صورت یک کل محسوب می شود. عصبانیت یا اضطراب در نور قرمز روشن، در حالی که عصبانیت یا حساسیت در نور قرمز تیره تجلی پیدا می کند. وجود بیش از حد ترکیب رنگ قرمز در نور نشانگر خودخواهی، خودپسندی یا توجه بیش از حد به مادیات است. از نظر درمانی، نور قرمز با پایانه های عصبی فعالیت های شدید بدنی و غدد تناسلی قرین و توأم است.

▪ رنگ نارنجی :

این رنگ موید انرژی و سلامتی است و نشان از شخصیت قوی فرد دارد که برای سایرین نیز اهمیت قایل می شود. اما وجود ترکیب بیش از حد رنگ نارنجی نشان دهنده تاکید افراطی روی اهداف و جاه طلبی های خودخواهانه فرد است. نمود آدرنال نیز به رنگ نارنجی است و غدد تناسلی و طحال نیز همین رنگ را به خود می گیرند. این رنگ همچنین می تواند حاکی از وجود ترس، توهم یا فقدان توهم در فرد باشد.

▪ رنگ زرد :

هوش و خوش بینی فرد یا در برخی از موارد، اضطراب یا نگرانی وی در قالب این رنگ تجلی پیدا می کند. رنگ زرد خیلی روشن احتمالاً نشانگر ضعف یا نداشتن قاطعیت فرد و زرد طلایی نشان تعالی روحی و بینش فرد است. رنگ زرد همچنین موید وجود ناراحتی در لوزالمعده، سیستم گوارشی، باروری و وضع حمل است.

▪ رنگ سبز :

به عنوان رنگ طبیعت، پویایی و شکوفایی نشان از یک شخصیت با نشاط و سازگار و ذهن تنوع گرای فرد دارد. این رنگ با غده تیموس، قلب و سیستم گردش خون ارتباط دارد.

▪ رنگ آبی :

ایده آل گرایی، انسجام و پر هیجانی بودن فرد در رنگ آبی تظاهر پیدا می کند. آبی روشن موید استعداد و توان یادگیری روح کاوش در فرد است. رنگ آبی از نظر فیزیکی نشانگر غده تیرویید است و با گوش ها، حلق، تنفس و سخن گفتن فرد ارتباط دارد.

▪ نور نیلی :

این نور شاخص گرایش به اقدام و فعالیت براساس درک شهودی و کاوش برای پی بردن به حقیقت روحی تلقی می شود. این نور نشانگر ارزش های اخلاقی و مذموم و بی اهمیت بودن جهان مادی است. وجود بیش از اندازه ترکیب نور نیلی در نور نشانگر آرامش و نوع پرستی یا اگر از توازن و تعادل خوبی برخوردار نباشد، نشانگر رنجور بودن فرد است. رنگ این نور همچنین با غدد مخاطی و سیستم لنفاوی فرد ارتباط دارد.

▪ نور بنفش :

این نور به عنوان رنگ شکوفایی و نشاط روح، بینش درونی و عشق تلقی می شود. رنگ این نور نشانگر اندامی کشیده، سیستم عصبی و انسجام و هماهنگی کل بدن است.

▪ نور سیاه و خاکستری:

این رنگ ها نشان می دهند که نور فرد در اثر تفکرات و عواطف منفی، اضطراب، بیماری یا در اثر بیهوشی آسیب دیده است.

▪ نور سفید :

کمال، ایده آل بودن و حقیقت با این رنگ تظاهر و تجلی می یابند. این رنگ متعادل کننده رنگ سیاه و خاکستری موجود در ترکیب نور محسوب می شود.


علی دوستی
انجمن درمانگران ایران

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر