اثر ترانکسامیک اسید بر خون ریزی زودرس زجاجیه ای به دنبال ویترکتومی در رتینوپاتی دیابتی | مجله گوپی

اثر ترانکسامیک اسید بر خون ریزی زودرس زجاجیه ای به دنبال ویترکتومی در رتینوپاتی دیابتی | مجله گوپی

اثر ترانکسامیک اسید بر خون ریزی زودرس زجاجیه ای به دنبال ویترکتومی در رتینوپاتی دیابتی | مجله گوپی

تعیین اثر داروی آنتی فیبرینولیتیک ترانکسامیک اسید در درمان خون ریزی زودرس بعد از ویترکتومی در بیماران مبتلا به رتینوپاتی دیابتی.
گروه دارو و درمان گوپی
1400/5/19
1 نظر

|● هدف:

 

تعیین اثر داروی آنتی فیبرینولیتیک ترانکسامیک اسید در درمان خون ریزی زودرس بعد از ویترکتومی در بیماران مبتلا به رتینوپاتی دیابتی.

روش پژوهش:

 
 

تعداد 62 بیمار مبتلا به رتینوپاتی پرولیفراتیو دیابتی که کاندید جراحی ویترکتومی عمیق بودند در یک کارآزمایی بالینی، به دو گروه درمان با ترانکسامیک اسید و بدون دارو تقسیم شدند. تجویز ترانکسامیک اسید به صورت دو نوبت (قبل و بعد از عمل) تزریق آهسته داخل سیاهرگی به میزان 10 mg/kg در هر نوبت و سپس به طور خوراکی به میزان20 mg/kg ، هر 8 ساعت به مدت 4 روز همراه با تعدیل مقدار در موارد لزوم، صورت پذیرفت. میزان خون ریزی زجاجیه ای وحدت بینایی، طی یک ماه در دو گروه مقایسه شد.

● یافته ها:

مطالعه بر روی 62 چشم از 62 بیمار شامل 32 چشم در گروه درمان و 30 چشم در گروه شاهد انجام شد. سن بیماران در گروه شاهد 11 9/56 و در گروه شاهد 11 53/50 سال بود. حدت بینایی در گروه شاهد پس از 4 هفته، در 1/26 درصد موارد پایین (?20/1200)، در 1/26 درصد موارد متوسط (بین1200/20 تا 200/20) و در 8/47 درصد خوب (بهتر از 200/20) بود. این میزان ها در گروه درمان به ترتیب 4/21 درصد، 3/14 درصد، 3/64 درصد بودند که این تفاوت از لحاظ آماری معنی دار نبود. نسبت میزان خون ریزی زجاجیه ای خفیف به شدید، طی چهار روز اول و بعد از چهار هفته، به ترتیب 7/76 درصد به 3/23 درصد و 3/78 درصد به 7/21 درصد در گروه شاهد و 79 درصد در گروه شاهد و 79 درصد به 21 درصد و 82 درصد به 18 درصد در گروه درمان بود که این اختلاف نیز معنی دار نبود. عارضه جانبی مهمی از مصرف داروی ترانکسامیک اسید مشاهده نشد. تنها یافته قابل توجه، وجود همبستگی مستقیم بین خون ریزی زجاجیه ای تازه قبل از عمل وخون ریزی پس از عمل بوده است.

● نتیجه گیری:

داروی ترانکسامیک اسید، دست کم با مقدار و نحوه تجویز در این مطالعه، اثری بر روی خون ریزی زودرس پس از ویترکتومی در بیماران دیابتی ندارد.

اثر ترانکسامیک اسید بر خون ریزی زودرس زجاجیه ای به دنبال ویترکتومی در رتینوپاتی دیابتی asare terankesamik pdf 212 KB application pdf
حمید احمدیه علیرضا رمضانی امیرخسرو قاسمی نژاد بنفشه گلستان
پایگاه اطلاعات علمی

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
پرسش
موافقم0
مخالفم0
حمیده  (یک شنبه 30 آذر 1399)
تشکر بابت زحمات گوپیییییییییییییییییییییی