اثرات ضد پلاسمیدی 5 عصاره گیاهی از گیاهان دارویی بر روی سوشهای مقاوم کلبسیلا پنومونیه | مجله گوپی

اثرات ضد پلاسمیدی 5 عصاره گیاهی از گیاهان دارویی بر روی سوشهای مقاوم کلبسیلا پنومونیه | مجله گوپی

اثرات ضد پلاسمیدی 5 عصاره گیاهی از گیاهان دارویی بر روی سوشهای مقاوم کلبسیلا پنومونیه | مجله گوپی

اثر ضد میکربی (ضد پلاسمیدی) عصاره های مختلف 5 گیاه دارویی (مورد، مرزه، کلپوره، شیرین بیان، اکالیپتوس) که در طب سنتی ایران بعنوان بر طرف کننده عفونتها مورد استفاد می باشد بر روی سوشهای حاوی پلاسمید باکتری کلبسیلا پنومونی مقاوم به آنتی بیوتیک های مختلف مورد بررسی قرارگرفت.
گروه دارو و درمان گوپی
1400/5/19
0 نظر

اثر ضد میکربی (ضد پلاسمیدی) عصاره های مختلف 5 گیاه دارویی (مورد، مرزه، کلپوره، شیرین بیان، اکالیپتوس) که در طب سنتی ایران بعنوان بر طرف کننده عفونتها مورد استفاد می باشد بر روی سوشهای حاوی پلاسمید باکتری کلبسیلا پنومونی مقاوم به آنتی بیوتیک های مختلف مورد بررسی قرارگرفت.  
 

عصاره گیری از طریق استخراج ازبرگ وساقه گیاه و به روش الکلی وآبی صورت گرفت. مطالعه کمترین غلظت بازدارنده ازرشد (MIC) عصاره های استخراج شده نسبت به سوشهای مقاوم کلبسیلاپنومونی نشان داد که تمام عصاره های بالاخاصیت ضد میکروبی داشته قادربودند از رشد سوشهای مقاوم کلبسیلاپنومونی جلوگیری کنند.

گیاهان دارویی 
 
دراین میان عصاره برگ گیاه اکالیپتوس دارای بیشترین خاصیت ضد میکروبی بود(average MIC 0.1 mg/ml). همچنین بیشترین غلظت هرعصاره که باکتری درآن رشد می کرد (Subinhibitory concentration) [SIC] برای انجام آزمایش Curing (حذف پلاسمید) استفاده شد. مطالعه و بررسی حساسیت دارویی تمام سوشهای درمعرض قرار گرفته به عصاره ها ازرقتهای SIC و مقایسه آنها باسوشهای درمعرض قرارنگرفته نسبت به داروهای آمپی سیلین (AP) ، آموکسی سیلین (AMOX) و وسفتی زوکسیم (CAZ) و سفوتاکسیم (CTX)تغییر زیادی را درMIC و کاهش مقاومت دارویی بوجود نیاورد.

(average MIC AP,128 g/ml, Amox 256 g/ml,CAZ 64 g/ml)
گیاه شیرین بیان 
 
بررسی مورفولوژی باکتریهای درمعرض عصاره ها قرار گرفته به کمک میکروسکوپ فلورسنت Nikon Optiphot 2 نشان داد که وقتی سوشهای کلبسیلاپنومونیه در معرض عصاره مورد قرار می گیرند باکتری کوچکتر جمع تر شده و کپسول باکتری نیزازبین رفت مطالعه پلاسمیدی موجود در سوشهای حاوی پلاسمید 9 و 3 کلبسیلا به کمک 7 0 آگارزژل الکتروفورزومقایسه آن با سوشهای 9 و 3 در معرض قرارنگرفته نشان دهنده حذف انتخابی پلاسمیدها Curing نبود و پلاسمیدها همچنان در دو سوش 9 و 3 وجود داشتند همچنین مطالعه اثرسینرژیک دارو وعصاره 5 گیاه دارویی بالا بطور همزمان در مقایسه با دارو و عصاره بتنهایی تغییرزیادی را درکاهش MIC و مقاومت دارویی با کتریهای فوق پدید نیاورد و فقط درمورد آنتی بیوتیک سفوتاکسیم MIC به 64 g m1کاهش یافت 
اکالیپتوس 
 
 
در نتیجه از مطالعات بالا چنین استنباط می شود که عصاره های گیاهان دارویی مورد  کلپوره  مرزه اکالیپتوس و شیرین بیان هیچگونه اثر ضد پلاسمیدی نداشتند اثرات ضد پلاسمیدی 5 عصاره گیاهی از گیاهان دارویی بر روی سوشهای مقاوم کلبسیلا پنومونیه asarate zede pelasmidi pdf 605 KB application pdf
محمدرضا شکیبایی محمودرضا حیدری محمد احمدی نژاد مصطفی محمدی
پایگاه اطلاعات علمی

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر