تاثیر دگزامتازون در کاهش تهوع بعد از عمل | مجله گوپی

تاثیر دگزامتازون در کاهش تهوع بعد از عمل | مجله گوپی

تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی یک حالت آزار دهنده می باشد و این عارضه در جراحی های تیمپانوماستویید کتومی شایع تر است.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
0 نظر

تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی یک حالت آزار دهنده می باشد و این عارضه در جراحی های تیمپانوماستویید کتومی شایع تر است. هرچند پی بردن به نقش دگزامتازون در پیشگیری از این عارضه در سال های اخیر مورد علاقه پژوهش گران بوده است، ولی هنوز به طور کامل تایید نشده است. به منظور ارزیابی تاثیر این دارو بر تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی تیمپانوماستویید کتومی یک مطالعه کارآزمایی بالینی انجام شد. از مجموع 82 نفر، 41 نفر در گروه مورد، 8 میلی گرم دگزامتازون بعد از انجام لوله گذاری داخل نای به صورت وریدی دریافت کرده و 41 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند.
تهوع و استفراغ بعد از عمل 
افراد دو گروه به صورت کور از نظر تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی هر دو ساعت یک بار به مدت 24 ساعت کنترل شدند. بر اساس نتایج بدست آمده در گروه مورد، تهوع و استفراغ از 61% در گروه شاهد به 36.6% در گروه مورد کاهش یافت .(P<0.02) همچنین تعداد موارد تهوع و استفراغ از1.4 1.22 بار در گروه شاهد به 1.1 0.54 در گروه مورد کاهش نشان داد (P<0.02) موارد بدون تهوع و استفراغ 26.8% در گروه مورد در مقابل 56.2% در گروه کنترل بود .(P<0.007) تزریق وریدی دگزامتازون قبل از جراحی تیمانوماستویید کتومی جهت کاهش میزان تهوع و استفراغ بعد از عمل توصیه می شود.
تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی 
تاثیر دگزامتازون در کاهش تهوع و استفراغ بعد از عمل تیمپانوماستویید کتومی tasire degzametazon pdf 222 KB application pdf
جمشید سعید سیدمحمدرضا احمدی موسوی هادی اسلامی
پایگاه اطلاعات علمی
 
  
   مجله گوپی شما رو به خوندن مقاله  مقایسه تاثیر درمانی پردنیزولون با پردنیزولون و آسیکلوویر در فلج بل دعوت میکن ه  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر