تاثیر درمانی پردنیزولون در مقایسه با اسیکلوویر و پردنیزولون در فلج بل | مجله گوپی

تاثیر درمانی پردنیزولون در مقایسه با اسیکلوویر و پردنیزولون در فلج بل | مجله گوپی

تاثیر درمانی پردنیزولون در مقایسه با اسیکلوویر و پردنیزولون در فلج بل | مجله گوپی

فلج بل شایعترین اختلال عصب فاسیال می باشد که با شروع ناگهانی و ایجاد تغییرات ظاهری در صورت همراه است.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
0 نظر

● سابقه و هدف:

 

فلج بل شایعترین اختلال عصب فاسیال می باشد که با شروع ناگهانی و ایجاد تغییرات ظاهری در صورت همراه است. با توجه به احتمال ویروسی بودن اتیولوژی آن اخیرا اضافه کردن درمان ضد ویروسی به درمان کلاسیک آن توصیه می شود. این مطالعه با هدف مقایسه رژیم ترکیبی پردنیزولون و آسیکلوویر با رژیم پردنیزولون در درمان فلج بل انجام شد.

فلج بل  

 
 
 
● مواد و روشها:
 
 

این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی بر روی 496 بیمار مبتلا به فلج بل که با توجه به نوع درمان دارویی آنها به دو گروه تقسیم شده بودند صورت گرفت. گروه اول تحت درمان با پردنیزولون خوراکی و گروه دوم تحت درمان با رژیم ترکیبی پردنیزولون و اسیکلوویر قرار گرفته و در پایان هفته دوم، ماه اول، سوم و ششم، ارزیابی شدند نتایج درمانی در دو گروه تحت بررسی مقایسه گردیدند.

فلج بل 

 
 
 
 ● یافته ها:
 
 

248 بیمار (108 بیمار مذکر و 140 بیمار مونث) با سن متوسط 20 تا 39 سال تحت درمان با پردنیزولون و 248 بیمار (135 بیمار مذکر و 113 بیمار مونث) با همان میانگین سنی تحت درمان با پردنیزولون و اسیکلوویر قرار گرفتند. در پایان مطالعه میزان بهبودی در درمان ترکیبی (95.06%) 237 نفر و در درمان با پردنیزولون (91.2%) 226 نفر بود (P=0.035).

فلج بل 

 
 
 
 ● نتیجه گیری:
 
 

نتایج این بررسی نشان داد که ترکیب پردنیزولون و اسیکلوویر رژیم ارجح در درمان فلج بل می باشد.

مقایسه تاثیر درمانی پردنیزولون با پردنیزولون و آسیکلوویر در فلج بل tasire darmani Prednisolone pdf 292 KB application pdf
علی جان احمدی آهنگر روشنک ثاقبی
پایگاه اطلاعات علمی
 
 
 مجله گوپی شما رو دعوت میکنه به خوندن مقاله ی اثرات بی دردی بعد از عمل با انفیلتراسیون  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر