بیماری های فصل گرما

بیماری های فصل گرما

بیماری هایی که سلامت مردم را در روزهای گرم سال تهدید می کنند به مراتب شایع تر و خطرناک تر از بیماری هایی هستند که شاید در زمستان گرفتار آنها شویم.
گروه بیماریها گوپی
1399/2/12
0 نظر

وجود نوعی جلبک سبز و رشد آن د ر منبع اصلی که بطری های آب معد نی از آن تهیه می شود باعث کد ری و سبزی رنگ آب می شود که از علایم ناسالم بود ن آن است.

 

روزهای گرم سال شاید با خاطرات شیرین تعطیلات تابستانی و گرد ش و تفریح معنا شود ، اما این ایام همواره با مخاطراتی همراه است که می تواند سلامت افراد ی که رعایت نکات بهد اشتی را جد ی نمی گیرند ، تهد ید کند و بعضاً; آنها را روانه د رمانگاه و حتی بیمارستان کند .

بیماری هایی که سلامت مرد م را د ر روزهای گرم سال تهد ید می کنند به مراتب شایع تر و خطرناک تر از بیماری هایی هستند که شاید د ر زمستان گرفتار آنها شویم. بنابراین، فصل تابستان علاوه بر روزهای گرمی که با آفتاب سوزان د ر برخی مناطق کشور همراه است، زمینه شیوع انواع بیماری های عفونی، پوستی و... را به د نبال د ارد که د ر صورت رعایت نکرد ن نکات و موارد بهد اشتی، باید هم گرما و هم بیماری تابستان را تحمل کرد .

● شنا د ر آب های آلود ه

د ر حالی از استخرها به عنوان یکی از مکان های محتمل د ر انتقال بیماری های عفونی نام برد ه می شود که مهند س رضا غلامی، رییس اد اره بهد اشت مواد غذایی و اماکن عمومی وزارت بهد اشت، از بازرسی هر د و هفته یک بار استخرها د ر کشور طی فصل تابستان خبر می د هد .

د کتر محمد مهد ی صابری، متخصص گوش و حلق و بینی، التهاب گوش میانی را از بیماری هایی می د اند که انتقال آن از طریق شنا کرد ن د ر استخر شایع است.

لازم است بد انیم بیماری التهاب گوش میانی همواره با سورش، خارش، د رد و حتی ترشح د ر مجرای خارجی گوش همراه است و باعث ناراحتی افراد می شود . د ر صورت ابتلا به این عارضه، باید مجاری گوش را تا حد امکان خشک نگاه د اشت و د اروهای ضد میکروبی مصرف کرد .

عفونت چشمی نیز یکی د یگر از بیماریهای منتشره از طریق آب تنی د ر استخر است. التهاب ملتحمه چشم که از طریق تماس چشم با آب آلود ه ایجاد می شود ، با سوزش چشم، قرمزی، ریزش اشک، ترشحات چسبناک و چرکی همراه است. افراد ی که مبتلا به این نوع ناراحتی هستند ، تا زمانی که کاملاً; بهبود نیافته اند ، نباید به استخرها رفت و آمد کنند .

به گفته رییس اد اره بهد اشت مواد غذایی و اماکن عمومی وزارت بهد اشت، یکی از موارد نظارت بر استخرها، کلرسنجی است که صورت می گیرد .

شرط رعایت بهد اشت استخرها، حد اقل یک و حد اکثر سه میلی گرم کلر د ر هر لیتر آب است. همچنین، شست و شوی مرتب استخر، گند زد ایی، د اشتن فاضلاب وسرویس های بهد اشتی و د ر صورت د اشتن بوفه، رعایت سلامت مواد غذایی و خوراکی که عرضه می شود ، از جمله موارد ی است که باید د ر بازرسی از استخرها به آنها توجه جد ی شود .

غلامی، با مطلوب توصیف کرد ن وضعیت بهد اشتی استخرها د ر سال های اخیر نسبت به یکی د و د هه قبل، می گوید : البته کنترل وضعیت بهد اشتی استخرها د ر شهرهای بزرگ نسبت به شهرهای کوچک ممکن است هر ماه یک نوبت صورت بگیرد و این به خاطر کمبود هایی است که د اریم.

● آب های نوشید نی ناسالم و غیربهد اشتی

توجه به یک سری نکات ساد ه بهد اشتی د ر فصل گرما می تواند از بروز بسیاری از بیماری های واگیرد ار جلوگیری کند . از جمله اینها، می توان به استفاد ه نکرد ن از آب های غیربهد اشتی اشاره کرد . متأ;سفانه برخی از شهروند ان بد ون توجه به این قبیل موارد ، د ر زمانی که بیرون از منزل د چار تشنگی می شوند ، با د ید ن اولین شیر آب و...، خود را سیراب می کنند ، غافل از اینکه شاید آن آب سالم نبود ه و می تواند زمینه انتقال انواع بیماری های عفونی و... را فراهم سازد .

د ر فصل تابستان استفاد ه از آب معد نی افزایش پید ا می کند و د ر این میان عد ه ای سود جو با توجه به نیاز مرد م برای استفاد ه از آب معد نی که د ر بطری ها به فروش می رسد ، آب های غیربهد اشتی را روانه بازار می کنند .

تغییر رنگ اب و همچنین مزه آن می تواند یکی از نشانه های ناسالم بود ن این قبیل آب های معد نی غیربهد اشتی باشد .

د لیل تغییر رنگ بعضی آب های آشامید نی به خاطر رعایت نکرد ن فرایند تولید آب معد نی است. وجود نوعی جلبک سبز و رشد آن د ر منبع اصلی که بطری های آب معد نی از آن تهیه می شود باعث کد ری و سبزی رنگ آب می شود که از علایم ناسالم بود ن آن است.

● انتقال بیماری از حیوان به انسان

بروسلوز یا همان تب مالت یکی از بیماری های مشترک بین انسان و د ام است که به صورت حاد یا مزمن عارض می شود . این بیماری د ر حیوانات موجب مشکل د ر د ستگاه تناسلی و اد راری و د ر انسان هم معمولاً; باعث تب، تعریق، ضعف و بی حالی و کاهش وزن می شود .

کارشناسان می گویند : تب مالت انسانی بازتاب مستقیم تب مالت د امی است و کنترل نکرد ن آن د ر د ام ها، د ر واقع کنترل و پیشگیری از این بیماری را د ر انسان سخت تر می کند . باکتری تب مالت قد رت تهاجمی زیاد ی د اشته و قابلیت نفوذ به پرد ه های مخاطی د هان، حلق، بینی، مخاط چشم و ریه ها را د ارد .

نکته مهم د ر مورد تب مالت، د یر قابل تشخیص بود ن آن است، به این صورت که این بیماری به سختی تشخیص د اد ه شد ه و یا اصلاً; تشخیص د اد ه نمی شود و د ر مواقعی هم، موارد تشخیص د اد ه شد ه گزارش نمی شود . به همین د لیل آگاه کرد ن پزشکان مراکز د ولتی و خصوصی و آزمایشگاه های تشخیص بروسلوز د ر ثبت و گزارش این بیماری ضروری است. با تمام این اوصاف و صرف نظر از این که شیوع تب مالت مربوط به سال گذشته باشد یا همچنان هم اد امه د اشته باشد یا خیر، به نطر می رسد ناآگاهی نسبت به این بیماری یکی از د لایل عمد ه کنترل نشد ن تب مالت است.

د کتر مینو محرز، رییس انجمن علمی بیماری های عفونی، استفاد ه از فرآورد ه های د امی همچون پنیر، خامه و... به صورت غیرپاستوریزه را، عامل شیوع تبت مالت به ویژه د ر بین ساکنان مناطق روستایی و صاحبان د امها عنوان می کند و می گوید : د ر صورتی که بستنی ها از شیرهای غیرپاستوریزه به عمل آمد ه باشد ، می تواند سلامت مصرف کنند گان را تهد ید کند .

● یاد گاری گزش پشه خاکی

سالک به عنوان یک بیماری عفونی که انواع گوناگون د ارد ، پوست، مخاط و احشاء بد ن را د رگیر می کند . براساس آنچه که پزشکان متخصص پوست عنوان می کنند ، ضایعه این بیماری جلد ی حد ود یک سال طول می کشد و پس از بهبود ، جای زخم بر جای می ماند .

عامل ایجاد سالک لیشمانیا نامید ه می شود که یک موجود تک سلولی است (جزء باکتری ها نیست و انگل محسوب می شود ). لیشمانیا د ر بد ن موش زند گی می کند . یک نوع پشه بسیار کوچک به نام پشه خاکی موش را می گزد و این انگل وارد بد ن پشه می شود . این پشه کوچک که قد رت پرواز زیاد ی هم ند ارد ، چنانچه شخصی را نیش بزند ، این موجود تک سلولی یعنی لیشمانیا وارد پوست شخص شد ه و بیماری سالک را به وجود می آورد .

سالک پوستی به د و صورت خشک و مرطوب د ید ه می شود . سالک خشک د ر بهار و اوایل تابستان شیوع د ارد . ابتد ا محل گزش پشه خاکی، به صورت یک برجستگی کوچک روی پوست است ولی بعد اً; به صورت زخم د رمی آید که قطر آن به چند سانتیمتر هم ممکن است برسد . این ضایعات د رد و خارش ند ارند . پس از حد ود یک سال این ضایعه خوب می شود و جای زخم آن باقی می ماند . چون پشه خاکی بیشتر صورت و د ست ها را که د ر معرض د ید قرار د ارد ، نیش می زند ، محل سالک بیشتر د ر این مناطق از بد ن است.


روزنامه اطلاعات

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر