بررسی حس عمقی بیماران مبتلا به سندروم ایم پینجمنت شانه

بررسی حس عمقی بیماران مبتلا به سندروم ایم پینجمنت شانه

حس عمقی شامل حس وضعیت و حرکت مفصل می باشد. گیرنده های آن مکانورسپتورهای موجود در عضله، کپسول مفصلی، تاندون ها، لیگامان ها و پوست می باشد که می توانند تغییر شکل های مکانیکی را به سیگنال های عصبی تبدیل نمایند.
گروه بیماریها گوپی
1399/2/12
0 نظر

● پیش زمینه:

 

حس عمقی شامل حس وضعیت و حرکت مفصل می باشد. گیرنده های آن مکانورسپتورهای موجود در عضله، کپسول مفصلی، تاندون ها، لیگامان ها و پوست می باشد که می توانند تغییر شکل های مکانیکی را به سیگنال های عصبی تبدیل نمایند.

در بیماران مبتلا به ناپایداری یا در رفتگی شانه نشان داده شده است که این بیماران دارای دقت کمتری در حس وضعیت و حرکت شانه سمت درگیر می باشند. هدف این تحقیق بررسی مقایسه ای حس عمقی شانه بیماران مبتلا به سندروم ایم پینجمنت نسبت به افراد سالم می باشد.

● مواد و روش ها:

در این مطالعه 14 بیمار مبتلا به سندروم ایم پینجمنت با میانگین سنی 44.70 و 14 فرد سالم با میانگین سنی 42.57 با دستگاه شیب سنج الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفتند.ابتدا در وضعیت نشسته دامنه حرکتی چرخش خارجی به دست آمده و 50 درصد آن تحت عنوان زاویه هدف تعیین می شد.از بیمار خواسته می شد با چشم های بسته اندام را به زاویه مورد نظر ببرد. میانگین سه بار خطای بازسازی زاویه، تحت عنوان خطای بازسازی مطلق، اندازه گیری می شد.

● یافته ها:

میانگین خطای بازسازی بیماران با درگیری سمت راست و چپ، و سمت راست و چپ افراد سالم به ترتیب 2.83، 2.49، 6.38، 4.76 محاسبه شد. بین سمت درگیر بیماران و همان سمت افراد سالم تفاوت معنی داری بدست آمد.

● نتیجه گیری:

نتایج تحقیق نشان داد که دقت حس بازسازی زاویه مفصل بیماران مبتلا به سندروم ایم پینجمنت نسبت به افراد سالم کاهش می یابد که می تواند حاصل اختلال یا کاهش پیام های حسی گیرنده های مفصلی و عضلانی باشد.

بررسی حس عمقی بیماران مبتلا به سندروم ایم پینجمنت شانه hese omghi bimarane mobtala be syandrom pdf 1 625 KB application pdf
افسون نودهی مقدم اسماعیل ابراهیمی مجید عیوض ضیایی مهیار صلواتی حمیدرضا اصلانی
پایگاه اطلاعات علمی

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر