penile fracture

penile fracture

شاید شکستگی مناسب ترین واژه برای این حادثه نباشد : در آلت تناسلی استخوانی وجود ندارد که بشکند یا نشکند
گروه بیماریها گوپی
1399/2/12
0 نظر

● شکستگی آلت تناسلی مردان

 

شاید شکستگی مناسب ترین واژه برای این حادثه نباشد : در آلت تناسلی استخوانی وجود ندارد که بشکند یا نشکند. واقعیت این ا ست که غشاء سختی (Albugin e ) دور آلت تناسلی و ستون های غاری را می پوشاند. این غشاء می تواند در اثر فشار و حرکت های کمی آکروباتیک پاره شود. این غشاء در آلت تناسلی خوابیده ، نرم و با انعطاف ست ؛; اما در هنگام خیزش ) (Erection سفت و سخت می شود و می تواند پاره شود ، بشکند . در چنین حادثه اِ;ِ;ی باید به سرعت به اورژانس مراجعه کرد، تا رسیدن به اورژانس باید آلت تناسلی را با پارچه ای پر از یخ پانسمان کرد تا هماتوم بدتر نشود. پارگی غشاء با شنیدن جریان حادثه و معاینه با لینی عضو بیمار تشخیص داده می شود.

شاید در تصور اولیه افراد شکسته شدن آلت قابل توجیه نباشد ولی یکی از اورژانسهای ارولوژی شکستگی آلت می باشد. جهت درک و توضیح این حالت ابتدا لازم است ساختمان و عملکرد آلت را در حالت عادی و نعوظ توضیح دهیم تا مفهوم و مکانیسم شکستگی آلت مشخص گردد. آلت تناسلی مردان اندامی است بدون استخوان و غضروف، ولی بافت نعوظی آن از سه سیلندر به طولی حدود 20 سانتیمتر و قطر حدود 5/2 سانتیمتر تشکیل شده ( بنامCorpus carernosum و Corpus Spongiosum ) . این سیلندرها که در کنار هم قرار گرفته در قسمت داخلی متصل به استخوانهای لگن خاصره و قسمت خارجی آن توسط پوست پوشانیده که نمای اندام تناسلی ظاهری را تشکیل می دهد.

قسمت بیرونی بافت نعوظی را اگر از داخل به خارج توضیح دهیم در داخلی ترین قسمت گفته شد که از سه سیلندر طولی ( 2 عدد بافت اصلی نعوظ کورپوس کاورنوزوم و سومی بنام کورپوس اسپانژیوزوم که حاوی مجرای ادراری است و در زیر 2 سیلندر قبلی قرار گرفته ). داخل سیلندرهای نعوظی بافت اسفنجی قرار گرفته که فضای زیادی را هنگام نعوظ جهت ورود خون ایجاد می کند و دیواره آن از بافت بسیار قوی و ضخیم بنام تونیکا آلبوژینه تشکیل شده است.

سیلندرها توسط بافت قوی دیگری بنام فاسیای باکس ( Bucks fasia ) در کنار هم قرار می گیرند تا خود شکل سیلندری واحدی را تشکیل دهد و روی آن را بافتهای نرم و لغزنده زیر جلدی و پوست است که قابلیت حرکت و لغزندگی بین پوست و بافت نعوظی را ایجاد می کند تا بدون کشش وفشار بر روی پوست، سایز آلت در حالت نعوظ چند برابر بزرگتر شود. با توجه به ساختمان آلت و درنظر گرفتن تصویرهای ارایه شده در قسمت اول مطلب، به توضیح مکانیسم نعوظ و شکستگی آلت میپردازیم. مکانیسم نعوظ بدین شرح است که هنگام تحریک جنسی و یا فعال شدن مکانیسم نعوظی به هر دلیل، جریان خون بداخل بافت اسفنجی این سیلندرها به سرعت و شدت افزایش یافته بطوری که خون ورودی، فرصت خارج شدن از طریق سیاهرگها را ندارد. سیلندرها افزایش بارز حجم پیدا کرده و همچون بادکنکی که بطور کامل پر باد شده باشد حجیم و سفت می گردد.

سفتی دیواره سیلندرها باعث بسته شدن 90% قابلیت خروج خون از سیلندرها می گردد تا بافت آلت پر خون باقی بماند. این فشار به بالاتر از حد متوسط فشار خون فرد، یعنی حدود 120 میلی متر جیوه می رسد و باتوجه به محصور بودن خون با دو بافت قوی تونیکاآلبوژینه دیواره سیلندرها و فاسیای باکس پوشاننده آنها منجر به قوام سخت و شبیه به استخوانی بافت آلت تناسلی مردان درحالت نعوظ میگردد. اگر در حالت نعوظ کامل و سفت، فشار زیادی جهت خم کردن این سیلندرهای پرخون انجام گیرد، همانند بادکنک پربادی که در اثر فشار پاره می گردد، بافت سیلندرهای آلت نیز از محل خمیدگی پاره شده و خونریزی شدید در زیر پوست ایجاد می کند که باعث ایجاد درد شدید و تورم شدید آلت می شود که ادامه خونریزی در زیر پوست حتی تا ناحیه سینه و زیر گردن نیز ممکن است ادامه یابد. در واقع در حین معاشقه با یک حرکت نا بجا ، مرد ناگها ن صدایی شبیه شکستن استخوان می شنود ، درد شدیدی حس می کند و می بیند که بیضه هایش ورم کرده. نگاهی به عضو دردناک نشان می دهد که انگار آلت تناسلی شکسته.

پس از گذشت زمان حاد شکستگی آلت، اگر فرد مراجعه ننماید و بافت تخریب شده ترمیم نشود، در نعوظ بعدی، خون در داخل سیلندرها محصور نمی گردد و همچون بادکنک سوراخ، از همان محل آسیب خون خارج شده و در نتیجه تشدید خونریزی زیرپوستی و عدم توانایی در نعوظ می گردد که می تواند باعث ناتوانی جنسی نیز گردد. درصورتیکه بافت به مرور زمان خودبخود ترمیم شود، محل پارگی بصورت ناهمگون و غیریکنواخت ترمیم شد که خود باعث عدم توانایی در نعوظ در آینده و یا اگر ضایعه شدید نباشد این غیریکنواختی بافت منجر به کجی آلت، هنگام نعوظ در آینده می گردد. با درک مکانیسم نعوظ و شکستگی آلت پس مشخص است که این حادثه زمانی رخ می دهد که آلت در نعوظ کامل باشد و فشار بصورت خم کردن آلت وارد گردد. شایعترین حالتی که منجر به شکستگی آلت می گردد زمانی است که هنگام نزدیکی زن بعنوان فرد فعال عمل می کند بدین صورت که زمانی که مرد بصورت درازکش به پشت خوابیده و زن به حالت نشسته به روی آلت تناسلی مرد اقدام به نزدیکی می کنند. در این حالت اگر حین نزدیکی، زن بطور ناگهانی اقدام به خوابیدن بر روی مرد بکند و یا به سمت عقب، خود را حرکت دهد به گونه ای که استخوان شرمگاهی زن بر روی تنه آلت مرد فشار آورد منجر به شکستگی آلت مرد خواهد شد. در کلینیک و اورژانس ارولوژی موارد دیگری نیز مشاهده می شود که نمونه هایی از آن در قسمت تجربیات پزشکی سایت ذکر شده است.

● درمان شکستگی آلت:

▪ ترمیم به روش جراحی و بصورت اورژانسی می باشد که این ترمیم هرچه سریعتر انجام گیرد احتمال عوارض کمتر است.

▪ تخلیه هماتوم و ترمیم غشاء پاره. هماتوم تخلیه نشده می تواند فیبروزه شود، به آلت تناسلی شکل و حا لت غیر طبیعی بدهد، به کارکرد طبیعی خیزش آسیب های جدی برساند و سرانجام به ناتوانی جنسی منجر شود.

▪ درمان بهنگام و چند هفته استراحت عشقی پیشگیر چنین ضایعاتی ست.

▪ در عشق- ورزی هم ( چون بسیاری دیگر از زمینه های زندگی ) با کمی احتیاط ، و فقط کمی ، می توان بسیار لذت برد و نه خود و نه عضوی از خود را برباد داد.

● عوارض عدم ترمیم یا ترمیم دیررسی :

ناتوانی جنسی، خمیدگی و کجی آلت هنگام نعوظ، تغییر شکل آلت به شکل ساعت شنی ( نازک شدن قسمت کوچکی از تنه آلت ) که حین نزدیکی باعث کج شدن مکرر آلت از همان قسمت باریک و ضعیف خواهد شد.

همچنین طبق یک بررسی که در بیمارستان شهید بهشتی بابل، طی سال 83- 1375 انجام شد به شرح زیر است :

▪ سابقه و هدف :

شکستگی آلت تناسلی در جوامع و فرهنگ های مختلف بدلایل متعددی از قبیل مقاربت جنسی در وضعیت غیر عادی، خود ارضایی و ضربه مستقیم ایجاد می گردد. هدف از این مطالعه کسب آگاهی از فراوانی، علل و ضایعات همراه به خصوص پارگی پیشابراه در این بیماران بوده تا بتوان با آگاهی و شناسایی علل در پیشگیری از ضایعه و عوارض آن گامی موثر برداشت.

▪ مواد و روش ها :

این مطالعه ازنوع توصیفی- مقطعی بوده و بر روی کلیه مردان مراجعه کننده به علت شکستگی آلت تناسلی(84 مورد) به بیمارستان شهید بهشتی بابل (83- 1375) انجام شد. داده ها با پرسشنامه جمع آوری و با نرم افزار آماری SPSS و روش های آماری کای دو و تی تست تجزیه و تحلیل شد.

▪ یافته ها :

در طی مدت مطالعه، 84 بیمار به علت شکستگی آلت تناسلی به بیمارستان مراجعه کردند. میانگین سنی نمونه ها 7/4 28 سال و اکثریت آنان (78 درصد) مجرد بودند. مهم ترین شکایت بالینی، درد (36 درصد) و تورم آلت (30 درصد) بود. علل زمینه ای ایجاد کننده شکستگی؛; خود ارضایی (74 درصد)، آمیزش جنسی (18 درصد) و اطلاعات مشکوک و تروما و جسم خارجی(8 درصد) بود. فراوانی پارگی پیشابراه در این بیماران (8 درصد) بود و ارتباط معنی داری بین علل زمینه ای ایجاد شکستگی و پارگی پیشابراه وجود داشت.

▪ استنتاج :

با توجه به درصد زیاد موارد شکستگی آلت به علت دستکاری در بین جوانان، آموزش این گروه در مورد پیامدها و عوارض مهم این مشکل، می تواند نقش مهمی در پیشگیری و درمان به موقع این ضایعه و عوارض آن داشته باشد.

● علل دردناک بودن آلت تناسلی :

▪ درد تناسلی نشانهٔ چیست:

درد آلت تناسلی به اشکال مختلفی است، اما بیشتر در حالت نعوظ خود را ظاهر می کند. تورم طولانی آلت تناسلی، که پرنعوظی نام دارد، در اول ممکن است به صورت نعوظ طبیعی باشد و با آن اشتباه شود. اما علت آن عدم تنظیم گردش خون در آلت تناسلی و معمولاً; ناشی از آسیب یا دارو است. برخی مردان دچار بیماری قند یا کم خونی داسی شکل مستعد پرنعوظی هستند. یک ضربه ممکن است آلت نعوظ یافته را بشکند و به درد و حتی پرنعوظی منجر شود. ممکن است شکستن آلت عجیب به نظر برسد اما واقعیت دارد و حتی گاهی ممکن است به بالا برگشته و کبود شود. وقتی درد ناشی از ضربه از بین رود، از این موضوع خنده تان می گیرد، ولی به زودی دچار ناراحتی خواهید شد. چون حتی انزال هم نمی تواند نعوظ کاذب آن را برطرف کند. دردش را هم نمی توانید پنهان کنید. درد مانند پیچیدن نواری لاستکی به دور انگشت است؛; فشار بر آلت بسیار زیاد است و آن را دردناک کرده است. این فشار ناشی از جراحت سرخرگ درون آلت است. خون زیادی وارد می شود ولی نمی تواند خارج گردد. میزراه هم که از میان آلت تناسلی می گذرد ممکن است آسیب ببیند و ایجاد عفونت کند. آلت تناسلی گاهی بدون نعوظ آسیب می بیند. در این حالت ضربه آسیب زیادی به قسمت خارجی دستگاه تناسلی وارد نمی کند و فقط اسیب سرخرگی ایجاد می کند که به ناتوانی منجر می گردد. ضربهٔ خفیف به هرجایی از نوک آلت تناسلی تا سوراخ مقعد می تواند سرخرگ را آسیب رسانده و در انسداد ایجاد کند. بیشتر مردم باور ندارند که نصف ساز و کار آلت تناسلی در درون لکن انجام می گیرد.

شکستگی آلت یا بافت نعوظی اگر به پرنعوظی منجر نشود ممکن است به طور غلط التیام یابد یا جوشگاه (اثر زخم) به جای بگذارد. این اثر زخم نه تنها از جریان خون جلوگیری می کند، بلکه یکنواختی نعوظ آلت را هم از بین می برد. نعوظ به طور طبیعی در تمام جهات روی می دهد و اگر جوشگاهی موجود باشد، نعوظ در جهت آن انجام نمی گیرد. درست مانند چسباندن نواری روی یک بادکنک و باد کردن آن است. عفونت یا التهاب میزراه هم کمک است جوشگاه ایجاد کند. سخت شدگی سرخرگ درون آلت تناسلی در مردان مبتلا به نوعی جمع شدگی و سخت شدگی دست به نام انقباض دوپویترن دیده می شود. علت ایجاد جوشگاه هرچه باشد، نتیجهٔ آن بیماری پیرونی است، یعنی نعوظ دردناک و پیچ خوردهٔ آلت تناسلی. این پیچ خوردگی در حالت عادی دیده نمی شود، ولی ممکن است به قدری شدید باشد که عمل نزدیکی را غیر ممکن سازد.

▪ درمان درد تناسلی:

بزرگ ترین مشکل درمان نعوظ یا تورم دردناک آلت تناسلی نه خودگرفتاری، بلکه دودلی فرد در مراجعه به پزشک است. نعوظ طولانی بدون رابطهٔ جنسی خطرناک است، چون بافت نعوظی را تخریب می کند. اگر این نعوظ ظرف 4 ساعت درمان نشود، مشکلات جدی به دنبال دارد و اگر ظرف 12 ساعت درمان نشود، آسیب غیرقابل برگشت می شود. فرد دچار چنان نگران و خجلت زده است که دست دست می کند شاید نعوظ از بین برود. اما هرچه تأ;خیر بیشتر می شود، آسیب دیدگی بافت دایمی تر می گردد. به اورژانس مراجعه کنید. خجالت را کنار بگذارید و فوراً; به نزدیک ترین بخش اورژانس مراجعه کنید. با درمان به موقع شانس حفظ توان جنسی 100 درصد است. و بدون درمان، احتمال ناتوان شدن بین 25 تا 75 درصد است. خوددرمانی نکنید. سالیان سال درمان های خانگی برای رفع نعوظ طولانی پیشنهاد شده است. دوش آب سرد، تنقیهٔ آب یخ، کمپرس آب سرد، و غیره، هیچ کدام مؤ;ثر نیستند. این کارها فقط درمان را به تأ;خیر انداخته و آسیب را دایمی می کنند.

رگ ها را منقبض کنید. اگر نعوظ طولانی در اثر دارو باشد یا خون از آلت خارج نشود، پزشک ممکن است دارویی به آن تزریق کند تا رگ های خونی را منقبض کرده و خون را بیرون براند. از آن مراقبت کنید. اگر شکستگی مختصر و همراه با خونریزی کم و بدون عفونت ادراری باشد، پزشک ممکن است فقط گذاشتن یخ و خودداری از نزدیکی تا التیام کامل را تجویز کند. البته خطر ناتوانی و بدشکلی بعد از عمل جراحی بسیار کمتر است. درمان های کمتر تهاجمی بهتر است. وقتی یک سرخرگ در درون آلت تناسلی زخم شود، پزشک همیشه جراحی را لازم نمی داند. در عوض ممکن است لخته ای خون را با سوند در مجرای سرخرگ فرستاده و خون را بند آورد. وقتی لخته در خون حل شود، زخم نیز التیام یافته است. اگر میزراه پاره شده باشد، عمل جراحی برای جلوگیری از تجمع ادرار در آلت تناسلی لازم می شود. داروهایتان را کنترل کنید. برخی داروها با تأ;ثیر بر جریان خون باعث نعوظ طولانی می شوند. این عارضه در بعضی داروهای ضدافسردگی و داروهایی که در آسیب دیدگی های سر و پشت مصرف می شوند شایع تر است. استفادهٔ نادرست از داروها برای ایجاد نعوظ هم نعوظ طولانی و دردناک می آورند. فهرست تمام داروهای مصرفیتان را به پزشک نشان دهید.

● روش های درمان:

بیماری پیرونی ممکن است دردناک باشد، اما همیشه لزومی به عمل جراحی ندارد و در صورتی که پزشک صلاح بداند، راه های دیگری برای رفع توصیه می کند. صبر کنید. تقریباً; در نصف موارد، اگر گرفتاری خفیف باشد، درد، نه پیچ خوردگی، ظرف یک تا دو سال از بین می رود. اما اگر نزدیکی امکان پذیر نباشد، یا درد شدید باشد، جراحی لازم می شو. به هر حال، تصمیم گیری با پزشک است و خود در این مورد تصمیم نگیرید. ویتامین E بخورید. خوردن ویتامین E به درمان بیماری پیرونی کمک زیادی می کند. درمان فراصوتی. درمان با پرتو فراصوتی ممکن است در بازگشت انعطاف پذیری نسج جوشگاه مؤ;ثر باشد. تزریق داروهای ضدالتهابی هم مفید است. جراحی. اگر عمل جراحی لازم شود، پزشک بافت های سخت شده را بر می دارد. در موارد شدید، پیوند بافت آن انجام می گیرد.


انجمن درمانگران ایران

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر