زند گی بدون آلرژی

زند گی بدون آلرژی

آلرژی ها، عکس العمل هایی حساس در برابر موادی هستند که حتی ممکن است کاملاً; بی ضرر باشند و ربطی هم به جنسیت و سن و نژاد ندارند .
گروه بیماریها گوپی
1399/2/12
0 نظر

گرد گیری که می کنید ناخود آگاه عطسه تان می گیرد ؟ جوراب های پشمی، پوست تان را اذیت می کند ؟ بوی فلفل و اد ویه، بینی تان را آزار می د هد ؟

 

اگر جزو این د سته از افراد هستید ، شما بی شک آلرژی د ارید .

آلرژی ها، عکس العمل هایی حساس د ر برابر مواد ی هستند که حتی ممکن است کاملاً; بی ضرر باشند و ربطی هم به جنسیت و سن و نژاد ند ارند . د ر عملیاتی که حساس سازی نامید ه می شود ، بد ن فرد د ر مقابل یک ماد ه خاص پاد تن می سازد که به آلرژی تبد یل می شود . د ر نتیجه هرگاه فرد با آن ماد ه خاص تماس می یابد ، این سیستم د فاعی د ر مقابل آن واکنش منفی ایجاد می کند .

ضد آلرژی ها د ر خون بد ن، هیستامین آزاد می کنند که آن هم مسایل جانبی د ارد . به طور مثال، هیستامین غشای مخاطی بینی و چشم ها را آبد ار و خارش آور می کند . همچنین ورم هایی سفید رنگ و خارش آور که کهیر نامید ه می شوند ، د ر بد ن ایجاد می کند .

با توجه به نوع آلرژی و قسمتی از بد ن که د رگیر آن است، علایم مختلفی از قبیل خارش پوست، چشم ها یا بد ن، ایجاد کهیر و جوش های پوستی، عطسه، سرفه، تنفس صد ا د ار، حالت تهوع و استفراغ ایجاد می شود .

د ر نمونه هایی ناد ر حتی آلرژی های بسیار خطرناک و تهد ید کنند ه مرگ نیز که آنافیلاکسیز نامید ه می شوند ، اتفاق می افتد .

● چه افراد ی د ر خطر هستند ؟

هرکسی می تواند هر زمانی د چار آلرژی شود . شیوع آلرژی د ر آمریکا تقریباً; بین 9 تا 16 د رصد است. هرچند ، بعضی حساسیت های غذایی د ر کود کی (مثل حساسیت به تخم مرغ یا مرکبات) ممکن است با بزرگتر شد ن، بیشتر شود .

عواملی از قبیل توارث، کود کانی که از شیر ماد ر تغذیه نشد ه اند ، استفاد ه زود هنگام از بعضی مواد آلرژی زا (مثل خورد ن باد ام هند ی برای کود کان زیر 2 سال) می تواند سبب ایجاد آلرژی د ر بد ن فرد شود .

● آزمایش آلرژی

پزشک شما می تواند به ساد گی با انجام تست های آلرژی پوستی متوجه شود که آیا شما د چار آلرژی هستید یا خیر، ولی این تست ها 100 د رصد قابل اطمینان نیستند . پزشک همچنین با خراش د اد ن قسمت کوچکی از پوست و تزریق مقد ار بسیار کمی از یک آلرژی زا روی پوست، به این نکته واقف می شود . د ر بعضی از موارد ، آزمایش خون هم می تواند برای شناسایی آلرژی های پرخطر و کشند ه تر استفاد ه شود .

● آلرژی های متد اول

▪ گرد وخاک

اگر به گرد و خاک آلرژی د ارید ، احتمالاً; حساسیت شما به خاطر وجود کرم های خاکی است. این کرم ها د ر لباس های د ور اند اخته شد ه و بی مصرف که گرد و خاک منزل تان را سبب می شود ، رشد می کنند . همچنین این آلرژی ها از وجود مقد ار زیاد ی خاک د ر مکان های تاریک و نمور مثل زیرزمین یا حمام هایی که د رست ساخته نشد ه اند ، ایجاد می شود .

ـ علایم:

برای این آلرژی ها، علایمی مثل عطسه، سرفه و تنفس های باصد ا وجود د ارد . ممکن است کسی با این آلرژی د ر هنگام گرد گیری و تمیز کرد ن خانه حتی د چار آب ریزش بینی و خارش چشم نیز شود . این آلرژی می تواند باعث ابتلا به آسم هم شود و د ر کل محیط نامناسبی برای زند گی ایجاد کند .

ـ د رمان:

برای جلوگیری از این نوع آلرژی همه فرش هایی را که به نظر گرد و خاک زیاد یا رطوبت د ر خود نگاه می د ارند را با سنگفرش تعویض کنید . از بالش های ضد آلرژی استفاد ه کنید و ملحفه های تخت را به طور مد اوم با آب د اغ شستشو د هید .

▪ تب یونجه و گرد

تب یونجه یا ورم مخاط بینی آلرژیک، آلرژی فصلی به حساب می آید که به خاطر وجود گرد ه های زیاد د ر هوا (گرد ه د رخت ها، چمن، گیاهان و د انه ها) بروز می کند . این آلرژی یکی از متد اول ترین آلرژی ها به حساب می آید .

ـ علایم:

آب ریزش و خارش چشم ها، عطسه، خارش گلو و د هان و د ر بعضی موارد آسم، از علایم این آلرژی هستند . د ر فصول بهار و تابستان این آلرژی باعث د رد سر است.

ـ د رمان:

اگر کسی هستید که از اینگونه آلرژی های فصلی رنج می برید ، بهتر است مراقب گرد ه های موجود د ر هوا باشید . همچنین پزشک تان ممکن است د اروهای پروفیلاکتیک مثل رآکتین یا کلاریتین برایتان تجویز کند .

▪ حیوانات

حیوانات یکی از متد اول ترین د لایل ایجاد آلرژی به حساب می آیند . سگ ها و گربه ها، مو و پوست های مرد ه شان را این طرف و آن طرف پخش می کنند که موجب آلرژی می شود . سایر حیوانات مثل خرگوش، خوک یا حتی اسب نیز ممکن است د ر بعضی افراد ایجاد عکس العمل کند .

ـ علایم:

عطسه و آب ریزش چشم یکی از متد اول ترین علایم این آلرژی هستند . کهیر هم د ر موارد ی که آب د هان آن حیوان باپوست برخورد کرد ه، ایجاد می شود .

ـ د رمان:

اگر می د انید که نسبت به حیوان خاصی آلرژی د ارید ، عاقلانه تر این است که از نگهد اری یا حتی برخورد با این حیوان اجتناب کنید . اما اگر د ر موارد ی ناچار به برخورد با این حیوان بود ید ، می توانید از قبل آنتی هیستامین استفاد ه کنید .

▪ حساسیت های تماسی

آیا وقتی به جواهر تازه د ست می زنید ، انگشت تان ورم می کند ؟ آیا هنگام استفاد ه از یک پود ر لباسشویی جد ید ، احساس خارش می کنید ؟ اگر این طور است، شما د چار حساسیت های پوستی ناشی از تماس هستید .

ـ علایم:

عطر، صابون، لاستیک، فلز و مواد شویند ه ممکن است باعث خارش، آماس و قرمز شد ن پوست شود .

ـ د رمان:

اگر هنوز نمی د انید که به چه ماد ه ای آلرژی د ارید ، صابون ها را عوض کنید یا برای مد تی از عطر و اد وکلن استفاد ه نکنید و ببینید آیا این حساسیت ها اد امه می یابد یا خیر.

بعضی افراد همچنین به طلا و جواهرات کم عیار هم حساسیت د ارند ، پس باید از آنها د وری کنند . اگر چیزی می بینید که فکر می کنید ممکن است آلرژی تان به خاطر آن باشد ، آن را مد تی از خود د ور نگاه د ارید و تغییرات را بررسی کنید .

▪ نیش حشرات

سالانه بیش از 500 هزار نفر به اورژانس های بیمارستان ها مراجعه می کنند که د چار نیش حشرات شد ه اند و 40 تا 150 نفر هم به خاطر واکنش های آلرژیک از این عارضه جان خود را از د ست می د هند . این مساله ای کاملاً; متد اول است.

ـ علایم:

این نوع آلرژی می تواند یک باره به وجود آید . چند د قیقه یا ساعت بعد از اینکه حشره نیش زد ه است، فرد ممکن است د چار واکنش هایی مثل کهیر، خارش یا باد کرد ن پوست، سختی د ر تنفس، گیجی و حالت تهوع شود .

ـ د رمان:

د ر موارد جد ی، تجویز سریع اپینفرین ضروری است. سریعاً; به د رمانگاه مراجعه کنید . اگر جای نیش باد کرد ، روی آن یخ بگذارید .

▪ د اروها و غذاها

آلرژی های مربوط به د اروها و غذاها، بسیار خطرناک تر هستند ، چون د اخل بد ن می شوند و چون این آلرژی د ر همه بد ن منتشر می شود ، خیلی از بافت ها سریعاً; تحت تأ;ثیر قرار می گیرند . افراد می توانند به هر د ارو یا هر ماد ه غذایی آلرژی پید ا کنند .

ـ علایم:

اگر بعد از استفاد ه یک د ارو یا خورد ن ماد ه غذایی، د چار گیجی، جوش، خارش یاسختی د ر تنفس شد ید ، عاقلانه تر است که از آن ماد ه د وری و به پزشک مراجعه کنید . هیچگاه استفاد ه از د ارو یا ماد ه غذایی را که فکر می کنید نسبت به آن آلرژی د ارید ، اد امه ند هید .

ـ د رمان:

اگر د چار کهیر یا سختی د ر تنفس و ورم صورت یا گلو شد ید ، از یک آنتی هیستامین استفاد ه و سریعاً; به مراکز د رمانی مراجعه کنید .

● جلوگیری

همیشه بهترین راه د رمان برای آلرژی، جلوگیری از آن ماد ه آلرژی زا بود ه است. اما اگر ناچار به برخورد با آن ماد ه آلرژی زا هستید ، می توانید از آنتی هیستامین های مختلف با سفارش پزشک استفاد ه کنید . مراقب اطرافتان باشید . با د قت د ر تماس ها و برخورد های تان می توانید گرفتاری خود را از این آلرژی ها بسیار کمتر کنید .


روزنامه اطلاعات

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر