شیوع HBcAb در میان اهداکنندگان بار اول HBsAg منفی مراجعه کننده به پایگاه های انتقال خون خرم آباد و بروجرد

شیوع HBcAb در میان اهداکنندگان بار اول HBsAg منفی مراجعه کننده به پایگاه های انتقال خون خرم آباد و بروجرد

شیوع HBcAb در میان اهداکنندگان بار اول HBsAg منفی مراجعه کننده به پایگاه های انتقال خون خرم آباد و بروجرد

علیرغم منفی بودن شاخص HBsAg در میان اهداکنندگان با استفاده از کیت های رایج الایزا، مواردی از وجود HBcAb در غیاب HBsAg وجود دارند که به عنوان موارد پرخطر از لحاظ انتقال عفونت هپاتیت B مطرح شده اند...
گروه بیماریها گوپی
1399/2/12
0 نظر

● سابقه و هدف

 

علیرغم منفی بودن شاخص HBsAg در میان اهداکنندگان با استفاده از کیت های رایج الایزا، مواردی از وجود HBcAb در غیاب HBsAg وجود دارند که به عنوان موارد پرخطر از لحاظ انتقال عفونت هپاتیت B مطرح شده اند. این مطالعه به منظور تعیین شیوع HBcAb در میان اهداکنندگان بار اولی که جهت اهدای خون به پایگاه های خرم آباد و بروجرود مراجعه نموده و HBsAg منفی بوده اند انجام شده است.

● مواد وروش ها

نوع مطالعه توصیفی مقطعی بود. به روش سرشماری 1000 نفر اهداکننده بار اول که در طی سال 82 به پایگاه های خرم آباد و بروجرد مراجعه نموده و از لحاظ شاخص HBsAg ، منفی بودند مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از ورود اطلاعات مربوط به سن، جنس، شغل، سابقه رفتارهای پرخطر و سابقه تزریق خون در پرسشنامه ها بر روی تمامی آن ها آزمایش های HBcAb (total) ، HBcAbIgM و HBsAb انجام شد. پس از جمع آوری نتایج این آزمایش ها، میزان شیوع HBcAb در میان این افراد تعیین گردید.

● یافته ها

این مطالعه نشان داد که از میان 1000 نفر اهداکننده HBsAg منفی، 48 نفر(8/4 درصد با فاصله اطمینان 17/6-43/3) شاخص HBcAb مثبت داشتند که 27 نفر( 7/2% با فاصله اطمینان 68/3-71/1) دارای آزمایش مثبت HBcAb (total) بودند، 3 نفر HBcAb(IgM) مثبت بودند. در 18 نفر HBsAb و HBcAb هم زمان و در 53 نفر HBsAb به تنهایی مثبت شد.

● نتیجه گیری

با انجام این مطالعه مشخص شد اهداکنندگان بار اولی که از لحاظ شاخص سرولوژیک HBsAg منفی هستند در صورتی که صرفاَ;ً; علیه HBcAb واکنش سرولوژیک مثبت نشان دهند، از آن جایی که می توانند به عنوان عوامل خطرساز انتقال HBV از راه انتقال خون تلقی شوند، با انجام این آزمایش شناسایی خواهند شد. ضمن این که یکی از احتمالاتی که در مورد این دسته از اهداکنندگان مطرح می شود فاز پنجره آنتی ژن مرکزی ویروس (viral core antigen window period) است، اما در صورتی که واکنش فوق را به همراه HBsAb نشان دهند علیه ویروس مصونیت داشته تهدیدی در انتقال خون محسوب نمی شوند. بر همین اساس انجام بررسی های اپیدمیولوژیک وسیع تر در هر جامعه و اطلاع از این احتمال نهفته می تواند در سیاست گذاری های سلامت خون مؤ;ثر باشند.

شیوع HBcAb در میان اهداکنندگان بار اول HBsAg منفی مراجعه کننده به پایگاه های انتقال خون خرم آباد و بروجرد Article Vol4 Num5 ID157 pdf 233 KB application pdf
نویسندگان جهانگیر عبدی دکتر حمیدرضا معظمی گودرزی کارشناس ارشد هماتولوژی و بانک مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران و پایگاه منطقه ای انتقال خون لرستان لرستان ـ خیابان مطهری ـ کدپستی 68138 88375
فصلنامه پژوهشی خون

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر